Föräldrastöd ska hjälpa barnen att klara skolmålen

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Ett av de största hoten mot hållbar utveckling i Västra Götaland är utanförskap. Utslagning kan börja redan i förskoleåldern. Ju tidigare insatser sätts in, desto större är chansen att utvecklingen kan vändas rätt. Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden avsatt resurser, sociala investeringar, för att genom strategiska insatser främja barns och ungas utveckling och hälsa.

Pressinbjudan till konferens: Tillsammans för fullföljda studier

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

2019 var det 3151 ungdomar som gick ut skolan i Västra Götaland, utan behörighet till gymnasiet. Skillnaderna i skolresultat mellan olika kommuner och skolor är stora. Det finns även skillnader mellan pojkar och flickor och vi ser att föräldrars utbildningsnivå samt eventuell migrationsbakgrund har betydelse för barnens skolresultat. Att barn och unga går ur skolan med fullföljda studier är inte enbart en skolfråga utan en samhällsutmaning, därför behöver aktörer i regionen kraftsamla – tillsammans. Det är temat på årets konferens.

Fullföljda studier för liv och framtid!

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden, det är forskarna och praktikerna överens om efter årets folkhälsokonferens ”Fullföljda studier – för liv och framtid!”. Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar och över 3 000 elever i Västra Götaland går ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. – Att eleverna fullföljer sina studier är vårt gemensamma ansvar, säger Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Psykisk ohälsa hos barn – fokus på årets folkhälsokonferens

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga ökar. Att 3 091 elever i Västra Götaland gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet under 2018 är ett hot mot såväl livskvalitet och hälsa som tillväxt och kompetensförsörjning. På årets folkhälsokonferens är temat ”Fullföljda studier – för liv och framtid!” eftersom vi vet att en fullständig skolgång är en nyckelfaktor för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden.

VGR intensifierar arbetet med fullföljda studier

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I år var det 3 091 elever i Västra Götaland som gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet, vilket motsvarar 17 % av avgångsklassen. Det är en förbättring jämfört med 2017 då motsvarande siffra var 19 %, men det är fortfarande oroväckande. Idag beslutar regionstyrelsen om riktningen för det fortsatta arbetet, med målsättningen att fler elever ska fullfölja sina studier.

Mobilapp och ny hemsida ska förbättra stödsamtalen till Tjejjouren Väst

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Tjejjouren Väst arbetar sedan åtta år tillbaka med insatser för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos tjejer och unga kvinnor. Nu har Tjejjouren Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att utveckla sin hemsida och sin mobilapp.

Kraftsamling fullföljda studier – lyfts som framgångsexempel i Europa

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.

Ungas förslag – så ska den psykiska hälsan förbättras

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Idag överlämnades utredningen ”Ungas beställning till samhället” till socialminister Annika Strandhäll. I utredningen har man frågat ungdomarna själva vad de anser borde göras för att förbättra den psykiska hälsan.

Kraftsamlar för fullföljda studier – Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

I september tog folkhälsokommittén beslut om att föreslå regeringen att låta Västra Götaland bli pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Idag tog regionstyrelsen samma beslut. Regionstyrelsen beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg. 

Västra Götalandsregionen vill bli pilotregion för fullföljda studier

Pressmeddelanden Västra Götalandsregionen

Folkhälsokommittén vill att Västra Götaland blir pilotregion för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård, för att fler ungdomar ska fullföljda sina studier. Kommittén beslutade även om fem ytterligare rekommendationer för det fortsatta arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är samlingsnamnet på samarbetet mellan Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna och andra aktörer i Västra Götaland som tillsammans arbetar för att våra ungdomar ska gå ut skolan med godkända betyg.