Nyhetsarkiv

 
Ny rapport: Över 80 miljoner till EU-projekt med kulturanknytning 2021

Ny rapport: Över 80 miljoner till EU-projekt med kulturanknytning 2021

Pressmeddelande

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en rapport som redovisar kulturprojekt inom EU:s struktur- och investeringsfonder 2021. 157 projekt med svensk partner bedöms ha kulturanknytning och de fick över 80 miljoner kronor i EU-medel. Det motsvarar 2,6 procent av de totala beviljade EU-medlen som var strax över 3 miljarder kronor.

Möt Kulturanalys i Almedalen 2022

Möt Kulturanalys i Almedalen 2022

Nyhet

Myndigheten för kulturanalys arrangerar två egna seminarier vid årets Almedalsvecka. Seminarierna ordnas inom ramen för Kultur i Almedalen och livesänds via Almedalen Play.

Ny officiell museistatistik: Museerna återhämtar sig pandemins andra år

Ny officiell museistatistik: Museerna återhämtar sig pandemins andra år

Pressmeddelande

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag vår årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Under pandemin tvingades många museer att tillfälligt stänga eller på andra sätt anpassa sin verksamhet efter de restriktioner som rådde. Statistiken visar nu att museerna i viss mån återhämtat sig något.

Ny metodstudie: Yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register

Ny metodstudie: Yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register

Nyhet

Går det att genom befintliga yrkes- och näringskoder följa inkomstutvecklingen för gruppen yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register?

Nytt faktablad: Fler anställda inom kultursektorn än innan pandemin

Nytt faktablad: Fler anställda inom kultursektorn än innan pandemin

Pressmeddelande

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag en lägesbild av pandemins påverkan på kulturarbetsmarknaden i Sverige. Resultaten visar tydliga tecken på att det skett en återhämtning från den arbetsmarknadskris för kultursektorn som pandemin förde med sig. I december förra året var det fler anställda i kultursektorn än innan pandemin. Även antalet arbetslösa med utbildning eller längre erfarenhet inom ett kultur- eller medieyrke har i slutet av 2021 återställts till i stor sett samma nivå som innan pandemin. Samtidigt är det nu stark efterfrågan på kultur- och medieyrken. För egenföretagare har situationen dock inte helt återställts.

Ny statistik: Besöken på de centrala museerna gick upp under 2021, men inte till normala nivåer

Ny statistik: Besöken på de centrala museerna gick upp under 2021, men inte till normala nivåer

Pressmeddelande

Efter den stora nedgången i antalet museibesök under 2020, återhämtade sig de centrala museerna något under 2021. Närmare bestämt gick besöken upp något under den senare delen av året. Besöken är dock inte tillbaka på nivåerna från före pandemin. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys och som belyser situationen för Sveriges största museer.

Ny statistik: Pandemin har fått stora konsekvenser för scenkonstområdet

Ny statistik: Pandemin har fått stora konsekvenser för scenkonstområdet

Pressmeddelande

Förutsättningarna att gå på föreställningar och konserter förändrades när restriktioner om maxantal i publik och rekommendationer om social distansering infördes under pandemin. Under 2020 spelades betydligt färre föreställningar och konserter, men geografisk spridning har inte påverkats nämnvärt av pandemin.

Ny rapport: Ojämn tillgång till kultur i de nordiska länderna

Ny rapport: Ojämn tillgång till kultur i de nordiska länderna

Pressmeddelande

Rapporten Kulturens geografi i Norden som Kulturanalys Norden publicerar idag visar att tillgång till kultur i hög grad är en fråga om var i landet du bor och hur många som bor nära dig. Samtidigt är det tydligt att Danmark skiljer ut sig från övriga Norden med en mycket jämnare spridning av kulturverksamheter inom landet. Folkbibliotekens centrala betydelse för förutsättningar till lokalt kulturliv är ett annat viktigt resultat i studien, och här är likheter mellan de nordiska länderna stora.

Ny rapport: Flera utmaningar för konstens och kulturens frihet i Norden

Ny rapport: Flera utmaningar för konstens och kulturens frihet i Norden

Pressmeddelande

Det ökade antalet mål och förväntningar på samhällseffekter som knyts till kulturpolitiken i de nordiska länderna riskerar att skapa utmaningar för den konstnärliga friheten. Det är ett av resultaten i den kunskapsöversikt som Kulturanalys Norden publicerar idag och som också visar att det finns reella problem med hot och trakasserier mot konstnärer i flera av länderna.

Kulturanalys 2022: Strukturella problem kräver långsiktiga åtgärder

Kulturanalys 2022: Strukturella problem kräver långsiktiga åtgärder

Pressmeddelande

Regeringen behöver förtydliga relationen mellan de kulturpolitiska målen och kontinuerligt se över den politiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Regeringen bör också förtydliga vilken infrastruktur som krävs för att säkerställa kulturutbud i hela landet samt prioritera långsiktiga åtgärder för att komma tillrätta med de strukturella problem som synliggjorts i och med coronapandemin.

Ny rapport: Vem arbetar på den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i de nordiska länderna?

Ny rapport: Vem arbetar på den kulturella och kreativa arbetsmarknaden i de nordiska länderna?

Pressmeddelande

Den kulturella och kreativa arbetsmarknaden motsvarar ca 4–5 procent av hela arbetsmarknaden i de nordiska länderna och på Åland är andelen hela 7 procent. Under åren före pandemin ökade antalet kulturskapare i flera nordiska länder. Det gäller framför allt i Sverige, Finland och på Island. I Norden sammantaget har antalet kulturskapare vuxit med nära 7 procent under åren mellan 2014 och 2019, vilket är en starkare utveckling än den generella sysselsättningstillväxten i Norden under samma period.

Ny rapport: Likheter och skillnader i offentlig finansiering av kultur i de nordiska länderna

Ny rapport: Likheter och skillnader i offentlig finansiering av kultur i de nordiska länderna

Pressmeddelande

Offentlig finansiering utgör ett centralt inslag i kulturpolitiken i samtliga nordiska länder och pengarna används både för att främja konstnärers villkor och deltagande i kulturlivet. Samtidigt finns skillnader mellan länderna i balansen mellan offentlig och privat finansiering även om kulturutövare arbetar under ekonomiskt tuffa villkor i hela regionen. Det är några av resultaten i en ny forskningsantologi från Kulturanalys Norden som gjorts på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Ny statistik: Stor ökning av offentliga utgifter för kultur under 2020

Ny statistik: Stor ökning av offentliga utgifter för kultur under 2020

Pressmeddelande

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga utgifterna för kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2020 ökade kraftigt jämfört med föregående år. Detta förklaras framför allt av en stor ökning av statens utgifter för kultur, som en följd av beslut om extra insatser under coronapandemin.

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk museistatistik

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk museistatistik

Nyhet

Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik.

Ny promemoria: Skillnader i invånarnas kulturvanor kvarstår under pandemin

Ny promemoria: Skillnader i invånarnas kulturvanor kvarstår under pandemin

Nyhet

Förutsättningarna att ta del av kultur förändrades drastiskt under pandemin. Skillnader i kulturvanor mellan olika grupper i samhället finns kvar under pandemin och utbildningsnivå har alltjämt stor betydelse för samtliga kulturområden. Det visar en ny pr...

Ny rapport: Kulturpolitiska åtgärder ökat i träffsäkerhet under pandemin

Ny rapport: Kulturpolitiska åtgärder ökat i träffsäkerhet under pandemin

Pressmeddelande

Pandemin har fått mycket negativa konsekvenser på kulturområdet, men de kulturpolitiska åtgärderna för att hantera dessa konsekvenser har gradvis ökat i träffsäkerhet. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag om pandemins k...

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk filmstatistik

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk filmstatistik

Nyhet

Kulturanalys Norden har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Idag publicerar vi vår andra kartläggning i ämnet, Harmonisering av nordisk filmstatistik, som rör av bio- och filmsta...

Ny rapport: Pandemin har påverkat våra kulturaktiviteter

Ny rapport: Pandemin har påverkat våra kulturaktiviteter

Pressmeddelande

Kulturvanor i Sverige kännetecknades fram till 2019 av stabilitet snarare än förändring. Att rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin har påverkat invånarnas kulturaktiviteter under det senaste året är tydligt, men skillnader mellan gr...

Ny officiell museistatistik: Betydande konsekvenser av pandemin

Ny officiell museistatistik: Betydande konsekvenser av pandemin

Pressmeddelande

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag vår årliga officiella statistik om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Som väntat ledde coronapandemin till ett ordentligt minskat antal besök och minskade intäkter för museerna under ...

Ny rapport: Den kulturpolitiska styrningen påverkar den konstnärliga friheten

Ny rapport: Den kulturpolitiska styrningen påverkar den konstnärliga friheten

Pressmeddelande

Det äger idag rum kulturpolitisk styrning i Sverige som påverkar, eller riskerar att påverka, den konstnärliga friheten negativt. Den slutsatsen dras i rapporten Så fri är konsten som Myndigheten för kulturanalys presenterar idag. Kulturanalys rekommender...

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk biblioteksstatistik

Ny promemoria: Harmonisering av nordisk biblioteksstatistik

Nyhet

Kulturanalys Norden vid Myndigheten för kulturanalys har under året påbörjat ett arbete med att utreda möjligheten till en ökad harmonisering av nordisk kulturstatistik. Nu publicerar vi vår första kartläggning i ämnet som rör folk- och nationalbibliotek ...

Ny statistik: Stor nedgång i museibesöken under 2020

Pressmeddelande

Museibesöken gick ned betydligt under 2020. Landets större museer hade i genomsnitt 71 procent färre besökare till sina utställningar. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys som belyser situationen för Sveriges st...

Ny rapport: Stora konsekvenser för kultursektorn i Norden under pandemin

Ny rapport: Stora konsekvenser för kultursektorn i Norden under pandemin

Pressmeddelande

Kultursektorn hör i samtliga nordiska länder till en av de sektorer som drabbats hårdast under den ännu pågående pandemin. Krisstöden har varit relativt lika i de olika länderna och åtgärderna tycks ha haft den bästa effekten på musik- och scenkonstområde...

Ny rapport: En första kartläggning av coronapandemins effekter inom kulturområdet i Sverige

Pressmeddelande

Myndigheten för kulturanalys publicerar idag den första av två redovisningar om coronapandemins effekter inom kulturområdet i Sverige och de åtgärder som vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag gällande en över...

Nu etableras officiell statistik inom film

Nyhet

Myndigheten för kulturanalys är nu ansvarig för Sveriges officiella statistik inom film.Under förra året påbörjade Kulturanalys utvecklingsarbetet för att etablera officiell statistik inom filmområdet. Som en första aktivitet förbereder vi för statistik o...

Ny rapport: De gemensamma bedömningsgrunderna för kulturområdet behöver förtydligas

Pressmeddelande

Myndigheten för kulturanalys rapporterar idag regeringsuppdraget kring en översyn av de gemensamma bedömningsgrunder som används i regeringens resultatredovisning. Bakgrunden är de krav på redovisning av resultat i förhållande till de riksdagsbundna kultu...

Ny statistik: minskade utgifter inom flera kulturområden 2019

Ny statistik: minskade utgifter inom flera kulturområden 2019

Pressmeddelande

Idag publicerar Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de offentliga medlen till kultur. Statistiken visar bland annat att de sammanlagda utgifterna för kultur hos stat, regioner och kommuner år 2019 minskade jämfört med föregående år. Totalt mins...

Ny statistik: Jämn könsfördelning bland museibesökarna på de centrala museerna

Nyhet

Myndigheten för kulturanalys presenterar idag ny statistik om besökarna på de centrala museerna, Riksantikvarieämbetets besöksmål och Forum för levande historia. Statistiken är en del av regeringsuppdraget att följa besöksutvecklingen på museerna.Statisti...

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter fortsätter att minska på svenska museer

Ny statistik: Antalet årsarbetskrafter fortsätter att minska på svenska museer

Pressmeddelande

År 2019 nådde det totala antalet avlönade årsarbetskrafter på svenska museer den lägsta nivån sedan mätningarna infördes 2003, det visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.– Antalet sysselsatta räknat i årsarbetskrafter minskade 2019 jämfört ...

Nytt faktablad: Tillgängligheten till biografer i Sverige

Nyhet

I ett nytt faktablad som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys en analys av befolkningens tillgänglighet till Sveriges biografer. Analysen baseras på data från Svenska Filminstitutets biografregister och Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsregister för år 2016. Resultatet visar att en majoritet av Sveriges befolkning hade tillgång till en biograf inom 15 minuters resa med bil