Nyhetsarkiv

 

Funktionsrättsrörelsen begär att Riksrevisionen granskar reformeringen av Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande

Reformeringen av Arbetsförmedlingen inleddes utan någon djupgående konsekvensanalys. För många - inte minst för unga - med funktionsnedsättning har de pågående förändringarna inneburit en katastrof. ”De senare årens utveckling av Arbetsförmedlingen har helt gått på tvärs med vad forskningen säger om stöd till vår målgrupp. Nu behöver en oberoende myndighet granska förändringarna utifrån situationen för arbetssökande med funktionsnedsättning”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt i valet: Hur bra är riksdagspartierna?

Funktionsrätt i valet: Hur bra är riksdagspartierna?

Pressmeddelande

Nu är Funktionsrätt Sveriges partianalys inför höstens val publicerad. I vår ranking kommer Vänsterpartiet på första plats och Moderaterna sist. Analysen bygger främst på vår valenkät med 23 frågor inom prioriterade samhällsområden. "Partiernas svar ger en bild av deras ambitioner när det gäller funktionsrätt, inte minst kopplat till jämlik hälsa", säger generalsekreterare Nicklas Mårtensson. "Personer med funktionsnedsättning har under lång tid haft sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Nu är det hög tid att vi vänder den utvecklingen."

Hur är det att vara förälder med funktionsnedsättning? - startskott för ny studie

Pressmeddelande

Att bli förälder innebär ofta nya utmaningar. Projektet “Min sexualitet - min rätt” har tagit del av flera vittnesmål där personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom upplever brist på stöd i relation till sitt föräldraskap. Nu letar projektet efter personer med funktionsnedsättning som vill berätta om sina erfarenheter i en större intervjustudie om familjebildning och föräldraskap.

Tillgängliga skyddsrum ska finnas för alla

Pressmeddelande

SVT uppmärksammar idag att det saknas ”anpassade” skyddsrum för personer med funktionsnedsättning. Vi vill i sammanhanget poängtera om att det inte handlar om ”anpassning”. ”Det handlar om att vi ska bygga rätt från början och skapa tillgängliga miljöer som alla har nytta av”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare. ”Det är givetvis helt oacceptabelt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB saknar kunskap om vilka skyddsrum som är tillgängliga.”

Partiledarna frågas ut om funktionsrätt

Partiledarna frågas ut om funktionsrätt

Pressmeddelande

Under mars och april arrangerar Funktionsrätt Sverige digitala samtal med partiledarna för våra riksdagspartier. Samtalen fokuserar på var partierna står i viktiga frågor för funktionsrättsrörelsen och om vad vi kan förvänta oss av respektive parti i regeringsställning.

Steg i rätt riktning för att stärka rätten till personlig assistans

Pressmeddelande

”Vi är förstås mycket glada över regeringens förslag att stärka assistansen”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. ”Ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet är mycket viktigt för de som har behov av personlig assistans i sin vardag.”

Funktionsrätten i Sverige - ett steg framåt och två tillbaka

Funktionsrätten i Sverige - ett steg framåt och två tillbaka

Pressmeddelande

Idag firas FN:s internationella funktionsrättsdag världen över. Men vad kan vi fira i Sverige? Ett steg framåt men två steg tillbaka – så kan man beskriva resultatet av årets uppföljning av hur arbetet går med att leva upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Var med på vårt webbinarium och ta del av vår rapport!

Skamligt att föreslå ny funkisskatt

Skamligt att föreslå ny funkisskatt

Pressmeddelande

Både regeringen och oppositionen säger i sina budgetförslag att de ska ta bort den så kallade ”funkisskatten”. Men i den skuggbudget som i veckan presenterades av M, KD och SD finns förslag som skapar en ny skatteklyfta mellan löntagare/pensionärer och de som har aktivitets- och sjukersättning. "Den här nya ”funkisskatten” innebär ytterligare ett svek mot många personer med funktionsnedsättning. Vi hoppas att partierna drar tillbaka förslaget", kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

Grattis Annika Jyrwall Åkerberg och grattis det nya MR-institutet!

Grattis Annika Jyrwall Åkerberg och grattis det nya MR-institutet!

Pressmeddelande

Funktionsrätt Sverige gläds över nyheten att människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg valts till ledamot i styrelsen för det oberoende institutet för mänskliga rättigheter som inrättas i Lund vid årskiftet. ”Vi gratulerar både Annika och institutet”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Funktionsrätt Sverige satsar på utbildning för patientföreträdare

Pressmeddelande

Funktionsrätt Sverige har beviljats medel från Vinnova för att inleda arbetet med en utbildning av patientföreträdare som ska verka på systemnivå i framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen heter Patientföreträdare – En strategisk partner i framtidens hälso- och sjukvård.

Öppet brev till riksdagspartierna: Nu litar vi på att ni kommer överens om budgetens viktigaste fråga!

Pressmeddelande

Funktionsrätt Sverige vill se enighet bakom regeringens förslag att höja nivån i sjuk- och aktivitetsersättningen.

Hög tid att satsa på personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande

Regeringen har idag presenterat flera välkomna satsningar för att stärka tryggheten och ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Bland annat föreslås garantinivån inom socialförsäkringen höjas med drygt 1000 kr för de som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivån. ”Äntligen har den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning kommit på agendan. Vi är positiva till att garantinivån höjs, men utifrån dagens låga nivåer behövs mer. Nivåerna behöver närma sig de lägst avtalade lönerna”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Vi välkomnar ett mycket efterlängtat förslag

Pressmeddelande

Att en de grupper med absolut sämst ekonomi har den högsta skatten har vi länge kritiserat. Därför tar vi med glädje emot det förslag som presenteras idag om att skatteklyftan mellan de som arbetar/är ålderspensionärer och de som är i arbetsför ålder men inte kan arbeta och därför har sjuk- och aktivitetsersättning tas bort. ”Vi välkomnar varmt detta länge efterfrågade förslag. Det kommer att göra stor skillnad för många. Det är också en viktig markering som handlar om synen på människor”, kommenterar Elisabeth Wallenius.

Vi vill se politiskt initiativ för en tandhälsa som ryms inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelande

Rätten till tandvård måste förbättras så att alla har råd att gå till tandläkaren. Utredningen ”När behovet får styra” som nu är på remiss har haft som utgångspunkt att hela tandvårdssystemet ska utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa - en ytterst angelägen fråga för hela funktionsrättsrörelsen. Men nödvändigt förslag som innebär att tandvården ska bekostas med offentliga medel på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård saknas.

Funktionsrättsrörelsen överlämnar 73-punktsprogram till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Pressmeddelande

Hög- eller lågkonjunktur spelar inte någon större roll, sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. ”Det här är oerhört kostsamt både för samhällsekonomin och den enskilde. Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Utredning med nytt lagförslag missar poängen - tillgänglighet är det nya normala

Pressmeddelande

Om några år kommer CE-märkning av till exempel din TV, dator, eller mobil att stå för mer än säkerhet. Produkten ska också vara utformad för att möta olika behov som människor har för att kunna använda den. EU har tillsammans beslutat om gemensamma krav för tillgänglighet i ett direktiv som även kommer att gälla exempelvis banktjänster, e-böcker och näthandel. Produkter och tjänster som inte lever upp till kraven ska i framtiden inte få säljas på EU:s gemensamma marknad. Men det betänkande för att genomföra tillgänglighetsdirektivet som idag lämnas till regeringen missar insikten om tillgänglighet som en självklar del i produkt- och tjänsteutveckling.

Vi välkomnar förslagen från Stärkt assistans

Pressmeddelande

Förslagen från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans är positiva och medför en starkare rätt till personlig assistans. Nu behöver de också bli verklighet. Eventuell skepsis måste mötas med de vinster som förslagen ger i form av ökad rättssäkerhet och jämställdhet, minskade sjukskrivningar och förbättrade arbetsmöjligheter.

Kongressuttalande: Tillsammans för en jämlik hälsa

Pressmeddelande

Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna.

Alla kvinnor måste skyddas från våld

Pressmeddelande

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning", kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Samhall bör återgå till sitt grunduppdrag men mer behövs

Pressmeddelande

Uppdrag gransknings program har bekräftat de signaler vi har fått under årens lopp – att många med omfattande funktionsnedsättningar inte längre får plats inom Samhall. ”Staten, Samhalls ägare, behöver bestämma sig för hur målgruppen för Samhall ska se ut”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Vi ska etablera EUPATI i Sverige

Pressmeddelande

Vår ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”EUPATI Sverige - en delaktig patient” har beviljats! ”Vi är mycket glada. Vårt kongressmål handlar om jämlik hälsa och det här projektet kommer att ge oss kraft att arbeta för ökad patientdelaktighet som vi vet är helt avgörande för att driva utvecklingen av vården framåt och skapa jämlik hälsa", kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrättsbyrån blir verklighet

Pressmeddelande

Idag har vi fått positivt besked från Allmänna arvsfonden. Vår idé om en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning blir verklighet! ”Det här är efterlängtat och välkommet! Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Behöva byta kommun för att få en fungerande utbildning för sitt barn?

Pressmeddelande

Ja, så kan det faktiskt se ut. För var du bor påverkar dina möjligheter att få del av dina mänskliga rättigheter. Det är känt sen länge, men konstateras i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen. Det är också temat för ett av Funktionsrätt Sveriges seminarium på MR-dagarna 19–21 april.

Startskott för årets webbinarieserie om hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen

Startskott för årets webbinarieserie om hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen

Pressmeddelande

I mars för ett år sedan ställde vi om mot webbsända seminarier. En rad välbesökta webbinarier genomfördes i en serie om rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning över hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. I år bjuder vi in beslutsfattare för att prata om frågor där Sverige ligger efter.

Nu behövs ett MR-institut med kunskap och hög integritet

Pressmeddelande

Funktionsrätt Sverige välkomnar att regeringen tagit ytterligare ett steg närmare att förverkliga ett oberoende institut för mänskliga rättigheter genom att tillsätta en organisationskommitté. Det är avgörande att ett oberoende institut har en ledning med djup insikt i rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt en hög integritet.

Bra första steg men mer behövs för att undanröja fattigdomen

Pressmeddelande

Idag lämnar Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS sina förslag till regeringen. Funktionsrätt Sverige har deltagit i utredningen och välkomnar förslagen, men ser fortsatt utmaningar för den institutionella fattigdomen.

En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara?

Pressmeddelande

Idag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringen och ställer samtidigt företrädare för riksdagspartierna mot väggen i ett webbinarium. ”Vi behöver svar. När vi ser Försäkringskassans prognoser om ständigt sjunkande sjuktal undrar vi hur många – om ens någon – kommer omfattas av sjukförsäkringen i framtiden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Regeringens förslag om ett MR-institut är en seger för vårt arbete

Pressmeddelande

Dagens besked om ett oberoende MR-institut är en seger för vårt arbete ”Efter åratal av kamp för inrättandet av en oberoende granskning av mänskliga rättigheter, med tyngd i FN:s funktionsrättskonvention, känner vi idag stor glädje”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius

Universell utformning saknas i regeringens forskningsproposition

Pressmeddelande

Funktionsrätt Sverige välkomnar flera av de satsningar som föreslås i regeringens forsknings- och innovationsproposition som kom i förra veckan. "Flera av förslagen är viktiga för våra medlemsgrupper, inte minst ökad forskning inom primärvården”, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. ”Samtidigt förstår vi inte den generella avsaknaden av universell utformning som ett väsentligt bidrag i de stora samhällsutmaningar som lyfts fram i proppen, inte minst när det gäller digitalisering.”

Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla sjuka

Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla sjuka

Pressmeddelande

I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras. Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus. ”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19. Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.