Sophiahemmet Högskola har skapat en utbildning för att möta det stora behovet av kunniga kontaktsjuksköterskor inom cancervården. I dag avslutas den andra kursomgången av ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården” och 18 sjuksköterskor möter nu sina patienter med ny kunskap.

Kontaktsjuksköterskan blir ofta den viktigaste personen i patientens liv - både under och efter behandlingen.

Harri Liimatainen och Susanne Dohns är två av deltagarna som nu har fått verktyg för att på bästa sätt kunna stötta patienter med cancersjukdom och deras närstående. Som flera av sina kurskamrater arbetar de redan som kontaktsjuksköterskor, men efter sin nu avslutade utbildning står de ännu bättre rustade att ta hand om sina patienter.

– Jag har fått en teoretisk bas, tillfälle till mycket reflexion och haft stor nytta av att höra hur andra arbetar, säger Harri Liimatainen, kontaktsjuksköterska vid prostatacancer centrum på S:t Görans sjukhus.

Tillgången varierar
Sedan 2009 har alla patienter med en cancerdiagnos rätt till – och ska bli erbjudna – en fast vårdkontakt, en så kallad kontaktsjuksköterska. Men antalet sådana varierar stort i landet och behoven är större än tillgången.

– Många som arbetar som kontaktsjuksköterska saknar dessutom utbildning för det, säger Karin Bergkvist, kursledare och lektor vid Sophiahemmet Högskola.

För att ändra på detta har landets regionala cancercentrum, RCC, tillsammans med ett antal lärosäten, tagit fram en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor. Sophiahemmet Högskola har sedan 2017 uppdrag av RCC Stockholm Gotland för utbildningen i regionen. Fokus ligger på att utveckla kontaktsjuksköterskans kompetens och ge fördjupad kunskap om arbetssätt, psykosocialt stöd, rehabilitering och kommunikation.


Ska lotsa patienten
Kontaktsjuksköterskans uppgift är att lotsa patienten genom behandlingen, ge stöd vid krisreaktioner och inte minst ta fram en individuell skriftlig planering kallad ”Min vårdplan”, som utgår från patientens behov.

– Inte sällan blir kontaktsjuksköterskan den viktigaste vårdpersonen i patientens liv, både under och efter behandlingen, säger Karin Bergkvist.

Susanne Dohns, som arbetar som kontaktsjuksköterska på S:t Görans urologmottagning, tycker att hon först nu har insett hur omfattande uppdraget egentligen är.

– Jag har verkligen lärt mig mycket, både om bemötande och förståelse för min egen roll. Det första jag ska göra nu är att börja arbeta med ”Min vårdplan” på ett strukturerat sätt tillsammans med mina patienter, säger hon.

Många drabbas
Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år i Sverige och var tredje person kommer någon gång under sin livstid att drabbas. Statistiken visar att antalet som får cancer har ökat.

2016 upptäcktes drygt 64 000 nya cancerfall här i landet, det är 6 000 fler än för fem år sedan. En del av ökningen förklaras med att vi lever längre och att diagnosmetoderna blivit bättre, men även flera livsstilsfaktorer som förändrade sol-, kost- och motionsvanor spelar in. Men effektivare behandlingsmetoder och att många tumörer upptäcks på ett tidigt stadium har gjort att allt fler överlever sin sjukdom.

– Min förhoppning är att utbildningen ska ge sjuksköterskorna konkreta råd som de kan börja praktisera i sitt möte med patienten, men också kunskap så att de kan prioritera de uppgifter som en kontaktsjuksköterska ska utföra, säger Karin Bergkvist.

Fakta:
Utbildningen ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården” ger 7,5 högskolepoäng och sker på distans med ett antal föreläsningar och gruppdiskussioner på högskolan. Övrig tid arbetar studenterna hemma med inlämnings- och examinationsuppgifter. Hittills har Sophiahemmet Högskola genomfört två utbildningar och en tredje startar till våren.

Text: Inger Sundelin

Presskontakter

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16