Vår ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”EUPATI Sverige - en delaktig patient” har beviljats! ”Vi är mycket glada. Vårt kongressmål handlar om jämlik hälsa och det här projektet kommer att ge oss kraft att arbeta för ökad patientdelaktighet som vi vet är helt avgörande för att driva utvecklingen av vården framåt och skapa jämlik hälsa", kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Patientdelaktighet är en förutsättning för att vården ska ge önskat resultat. För patienter är också innovatörer och medskapare som med sin kunskap och sina erfarenheter kan driva utvecklingen av vården framåt. Men delaktighet i vården förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan individen och hälso- och sjukvårdsaktörer och att våra demokratiskt ledda organisationer släpps in. Idag finns det flera strävanden för att öka patientinvolvering från såväl läkemedelsföretag som från sjukvårdsregioner, men det saknas ett organiserat, långsiktigt och oberoende finansierat arbete med att stödja patientrepresentanter.

”Det vill vi ändra på genom det här projektet där vi bland annat kommer att utbilda företrädare som ska bära våra medlemsförbunds röster i möten med beslutsfattare. Det är positivt att hälso- och sjukvårdsaktörer vill föra dialog med patienter, men idag sker det ofta genom en utvald patient och inte med representanter från en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation med lång erfarenhet av dessa frågor. Vi tror att vårt nya projekt EUPATI kommer att göra oss till en ännu starkare röst och hjälpa till att vända den här utvecklingen", fortsätter Marie Sten.

Funktionsrätt Sverige och våra 46 medlemsförbund kommer i samverkan med bland andra Nätverket mot cancer och Ågrenska – ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser - genomföra utbildningar som ska stärka blivande patientföreträdare. Vi kommer också samverka med centrala myndigheter, läkemedelsindustriföreningen och inte minst med Swelife som redan har bistått oss med stöd för översättningen av EUPATI toolbox (en kunskapssajt om läkemedel, medicinsktekniska produkter, kliniska studier med mera), som idag finns tillgänglig på tolv språk, inklusive svenska.

”Ett ökat patientinflytande kommer att bidra till en effektiv, mer inkluderande och hållbar vård som är nära individen och jämlik över landet. Dessutom kommer mjuka värden som är av betydelse för individen att kunna tas tillvara. Det kommer att förändra vården till det bättre för de med störst behov”, avslutar Marie Sten.

EUPATI, The European Patients’ Academy, är ett EU-initierat patientdrivet projekt som nu är etablerat som EUPATI Foundation. EUPATI syftar till att öka patienters kunskap om och engagemang inom läkemedelsutveckling och behandling, medicinteknik och hälsoekonomiska prövningar. Målet är att utbildade patienter ska kunna föra dialog med industrin, akademin och myndigheter på nationell och europeisk nivå. Genom EUPATI ingår man också i ett europeiskt nätverk där patienter/brukare/anhöriga kan dela erfarenheter med varandra. Idag finns EUPATI i 22 europeiska länder, inklusive Sverige.

Funktionsrätt Sverige kommer att starta projektet till hösten. 


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 


 

Presskontakter

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23