Innovationskraft och samverkan för allas hälsa är viktigt. Västra Götalandsregionen (VGR) satsar stort på life science, som är en viktig del av Västsveriges näringsliv samt en möjliggörare för hälso- och sjukvård. VGR vill bidra till att Västsverige fortsätter vara ledande inom life science - det gynnar framtidens hälso- och sjukvård och tillväxten i vår region.

Prehospital vård i ambulanssjukvården. Fotograf/Källa: PICTA/Lindholmen Science Park

- Life science är ett av de viktigaste styrkeområdena i Västsverige. Vi bygger upp innovationssystem som gör det möjligt för ökad samverkan mellan offentlig och privat sektor, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

AI för diagnostisering och videostöd

28 januari tog regionutvecklingsnämnden två strategiska beslut om finansiering inom life science-området. Den ena satsningen på drygt 6.7 miljoner rör PICTA Prehospital Innovationsarena, en plattform på Lindholmen Science Park för ICT-lösningar (Informations- och kommunikationsteknologi) inom den prehospitala vården. I PICTAS projekt ingår ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill de säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården. Projekten handlar bland annat om användande av AI för identifiering av sepsisrisk, ett prehospitalt datalabb samt videostöd i ambulans bl a för prehospital bedömning av psykisk ohälsa och strokepatienter.

Utveckling läkemedel med hjälp av DNA och RNA

Det andra beslutet avser en medfinansiering på 4 500 000 kronor till projektet OligoNova, som syftar till att ta fram nästa generation av läkemedel, baserade på så kallade terapeutiska oligonukleotider (små bitar av DNA eller RNA).

Terapeutiska oligonukleotider har fram till nu främst kunnat användas vid behandling av sällsynta genetiska sjukdomar. Kommande användningsområden kommer att vara cancersjukdomar och olika metabola sjukdomar. Projektet drivs av Sahlgrenska akademin och är organsierat av Wallenbergcentrum för Molekylär och Translationell Medicin vid Göteborgs universitet. Uppbyggnaden av Oligonova får ett omfattande praktiskt stöd från AstraZeneca, som bidrar med kunskap inom området terapeutiska oligonukleotider och läkemedelsutveckling.

I OligoNova ingår innovationscentrat OligoNova Hub som är en del av det nationella vetenskapliga utvecklingscentrat SciLifeLabs och kommer initialt placeras på vid AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal, för att sedan överföras till forsknings- och utvecklingsmiljön GoCo Health Innovation City.

Kontakt:

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, 070-867 16 21

Jenny Almkvist, life science-strateg VGR, 070-820 55 55

Fakta:

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. De vetenskapliga upptäckterna inom forskningsgrenen har en praktisk tillämpning bland annat inom sektorn. Life science-sektorn omfattar de företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa. Sektorn omfattar forskning, högre utbildning och innovation, utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar, samt prevention, implementering och uppföljning. (Källa: Nationella life science-strategin)

 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99