I år var det 3 091 elever i Västra Götaland som gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet, vilket motsvarar 17 % av avgångsklassen. Det är en förbättring jämfört med 2017 då motsvarande siffra var 19 %, men det är fortfarande oroväckande. Idag beslutar regionstyrelsen om riktningen för det fortsatta arbetet, med målsättningen att fler elever ska fullfölja sina studier.

Att våra barn och ungdomar går ut skolan med godkända betyg är en förutsättning för att de senare ska få ett arbete, må bra och lyckas i framtiden. Vi behöver kraftsamla ännu mer så att fler elever lyckas, nu är det dags att ta nästa steg, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen.
 

Kraftsamling för fullföljda studier

Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar sedan några år tillbaka tillsammans med skolan, kommunerna, hälso- och sjukvården, näringslivet och den ideella sektorn i det som kallas Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamling fullföljda studier är ett gemensamt arbete där varje part gör vad de kan inom sina områden för att fler elever ska gå ut skolan med godkända betyg.
 

Exempel på aktiviteter under året

Under 2018 har en mängd olika aktiviteter pågått inom ramen för Kraftsamling fullföljda studier. Nedan följer två exempel på aktiviteter som uppnått resultat under året:

 • Elevens Hälsa i Fokus är ett projekt som handlar om att ta fram en regiongemensam elevhälsodatabas för att kunna lagra elevhälsosamtalen som görs i skolorna. Idag saknas ett system för att kunna mäta, analysera och jämföra data om elevernas hälsa under skolåren. Med ett gemensamt system kommer detta att bli möjligt.
 • Ungas psykiska hälsa - tilläggsuppdrag på vårdcentral handlar om att flera vårdcentraler i regionen har ett särskilt uppdrag att ta hand om barns psykiska hälsa. Vårdcentralerna har extra personalresurser; tre psykologer och en socionom för att på ett bättre sätt kunna ta hand om barn och unga när de söker sig till vårdcentralen för psykisk ohälsa.
   

Rekommendationer för fortsatt arbete

Varje år beslutar regionstyrelsen om ett antal rekommendationer och långsiktiga förändringsarbeten för det fortsatta arbetet inom kraftsamlingen. Inför 2019 har följande rekommendationer beslutats:

 • Pilotarbete för sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård
 • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC
 • Utveckla arbetssätt, rutiner och användning av SIP/Västbusplan
 • Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska aktivitet
 • Språkutveckling och läsning
 • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession
 • Mentorer för ungdomar i riskzon för skolavhopp
   

 Kraftsamling fullföljda studier skapar förutsättningar för att vi ska lyckas nå målet. Varje part i Västra Götaland behöver göra vad de kan för att fler elever ska lyckas i skolan. Nu behöver vi kraftsamla tillsammans, säger folkhälsokommitténs ordförande Gunnel Adler. Folkhälsokommittén har det samordnande och drivande uppdraget för kraftsamlingen.
 

Kontakt

Elisabeth Rahmberg – Folkhälsochef Västra Götalandsregionen
elisabeth.rahmberg@vgregion.se
Mobil: 070 - 082 39 43

Ylva Bryngelsson – Processledare Handlingsplan fullföljda studier
ylva.bryngelsson@vgregion.se
Mobil: 070 - 020 77 37


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se