Kristina Jonäng (C), regionråd i Västra Götalandsregionen och Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg är i morgon torsdag 28 oktober inbjudna till riksdagens trafikutskott för att tala om behovet av en bättre järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo och de möjligheter som nu finns till EU-finansiering.

Sträckan Oslo-Göteborg är snart den sista flaskhalsen i norra Europa. Fotograf/Källa: VGR

Järnvägen mellan städerna har idag enkelspåriga sträckor vilket gör att tåg inte kan konkurrera med vägtrafik vare sig på person- eller godssidan. De västsvenska aktörerna menar att en investering i dubbelspår ligger helt rätt i tiden.

- Under pandemin med stängda gränser har vi sett hur viktigt det är med goda förbindelser mellan Sverige och Norge för människors vardag, handel och ekonomin. Nu när vi äntligen kan resa fritt igen borde vi se till att stärka relationerna ytterligare, säger Kristina Jonäng.

Kristina Jonäng menar också att det händer mycket i vår omvärld som gör att ett utbyggt dubbelspår inte längre går att undvika.

- Lagstiftning som är på väg fram i EU just nu tvingar fram en omställning av transportsektorn och en snabb utfasning av fossila bränslen. EU har också en målsättning om att 50 % av godstransporterna ska gå på järnväg senast år 2050. Ju vanligare järnvägstransporter blir i de omgivande länderna, som både Sverige och Norge är beroende av som exportmarknader, desto större är chansen att Sverige och Norge kommer att ha konkurrensnackdelar och fungera som flaskhalsar för utveckling och grön omställning. 

Axel Josefson pekar också på den stora EU-finansiering som finns att tillgå för sträckan.

- Oslo och Göteborg ligger i samma transportkorridor som Köpenhamn och Hamburg, och är snart den sista flaskhalsen i denna expansiva geografi. EU kan medfinansiera ett dubbelspår med upp till 50 %, en chans som finns här och nu. En rejäl EU-investering som Sverige inte får gå miste om.

Båda hoppas att mötet ska bidra till att dubbelspår Göteborg-Oslo kommer med som ett utpekat objekt i den kommande nationella planen för infrastruktur 2022-2033.

Kontakt:

Kristina Jonäng, regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden VGR
Tel: 0708-671621

Axel Josefson, kommunstyrelsen ordförande Göteborg
Tel: 0790- 981748

STRING | We are a cross-border organisation creating a new sustainable megaregion in Northern Europe. (stringnetwork.org)

 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99