Nu har Västra Götalandsregionen (VGR) tagit fram sitt första klimatbokslut för sina koldioxidutsläpp, som 2021 från hela organisationen uppgick till nästan 235 000 ton. VGR:s totala direkta utsläpp beräknas ha minskat med 12 % jämfört med 2020, även om det delvis kan förklaras som en effekt av pandemiläget.

Ett klimatbokslut för Västra Götalandsregionens verksamheter är framtaget för första gången. Det är en del av statusrapporten för det första året med Miljömål 2030 som redovisades för miljönämnden 8 april.

 - Arbetet med klimatbokslutet är ett samarbete där beräkningsmetoder och framtagande av kvalitativa data kommer att utvecklas kontinuerligt. Vissa av sifforna är i dagsläget osäkra men det ger sammantaget en bra bild av om vi som stor organisation rör oss åt rätt håll, säger Aida Karimli, (C) vice ordförande miljönämnden, VGR.

De största utsläppen

Totalt beräknas VGR:s koldioxidutsläpp till 234 917 ton koldioxidekvivalent (CO2e), exklusive kapitalplaceringar. Kapitalplaceringar står för ytterligare 852 591 ton CO2e, men beräkningsmetoderna är osäkra och exkluderas i dagsläget från sammanställningen. Utsläppen består av:

Totalt - exklusive utsläpp i samband med kapitalplaceringar - beräknas VGR:s koldioxidutsläpp till 234 917 ton koldioxidekvivalent (CO2e) av de totala utsläppen från verksamheten (100%) under 2021.

De största utsläppen i VGR 2021 (exklusive kapitalplaceringar)

  • Fastigheter /nybyggnad byggnation 44 %
  • Fastigheter /drift 9 %
  • Resor och transporter inklusive kollektivtrafiken 34 %
  • Inköp och resursförbrukning 12 % (här saknas stora utsläpp och denna post förväntas öka markant när fler siffror blir tillgängliga)
  • Läkemedel 1% (astmamedicin)

Så mäter VGR utsläppen

Klimatbokslutet har gjorts enligt den internationella standarden Green House Gas Protocol, och med på det sätt som rekommenderats i samarbete med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Regionernas nätverk för klimatberäkningar.

Vissa av koldioxidutsläppen är uppmätta exakta värden, medan andra är uppskattade och genererade utifrån ekonomiska inköpsvolymer, siffror från leverantörer eller andra använda jämförelser.

Det finns rader i klimatbokslutet som visar på noll koldioxidutsläpp, vilket innebär att VGR inte har några tillgängliga siffror i dagsläget, även om VGR orsakar utsläpp inom de flesta av dessa kategorier. Det saknas exempelvis stora utsläpp från förbrukningsprodukter, där det i denna uppföljning är inköpssiffror från 2020 2019, men är enbart en delmängd av alla förbrukningsprodukter som VGR faktiskt köper in.

Årliga klimatbokslut kommer att göras som en del av uppföljningen av klimatmålets om minskade direkta utsläpp med 85 % och indirekta utsläpp till 50 % till 2030. Detta eftersom uppföljning av stora indirekta utsläppsposter fortfarande saknas.

En fullständig resultatredovisning av VGR:s miljömål, delmål och indikatorer kommer att göras i samband med årsredovisningen från och med 2022.

Kontakt

Aida Karimli (C), första vice ordförande miljönämnden Västra Götalandsregionen
Tel: 0722-92 22 99

Anna Teghammar, regionutvecklare klimat och miljö, Koncernkontoret, VGR
Tel: 0700-20 68 24

Lar Berko, enhetschef intern miljöstrategisk utveckling, Koncernkontoret, VGR
Tel: 0700- 82 45 81

Miljö i VGR

Klimat i VGR

Färdplan klimaty, inklusive klimatbokslut (pdf)

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

http://www.vgregion.se/miljonamnden

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se