Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktions- och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. Ett av målen är att knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet. Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger långt fram i arbetet men nu ökar Västra Götalandsregionen takten - satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur.

Fotograf/Källa: VGRs bildbank

Det handlar om en regional satsning på 70 miljoner kronor som ska snabba upp elektrifieringen av transportsystemet och komplettera och stärka upp statliga stöd. Satsningen är en del av genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och den tvärsektoriella kraftsamlingen elektrifiering.

-Elektrifiering gynnar både näringslivsutvecklingen och det klimatstrategiska arbetet. Det har vi i Västsverige insett och därför driver näringslivet och offentlig sektor kraftfullt frågan tillsammans, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Gemensamt ansvar för elektrifieringen

Antalet elbilar på våra vägar ökar stadigt och i vissa områden är det kommersiella intresset svagt för att bygga ut laddinfrastrukturen. Där krävs offentligt stöd för att nå målen och olika stödmöjligheter för utbyggnad av laddinfrastrukturen i stad såväl som på gles- och landsbygd. Även laddningsmöjligheter för tunga fordon kommer att behöva utvecklas.

Fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i att nå målet att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Med Västra Götalandsregionens egna medel är det regionala stödet till utbyggnad av laddinfrastruktur ett steg i ett genomförande av regionala utvecklingsstrategin. Transportindustrin är under stor omvandling vilket kräver både innovation och kompetensutveckling.

Stödet ska komplettera privata aktörers investeringar och olika nationella stöd via Klimatklivet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och ge förutsättningar för att accelerera och bidra till en elektrifiering av transporterna i hela Västra Götaland där den kommersiella marknaden inte bedöms ha intresse att investera.

Lätta och tunga fordon i hela regionen

Fördelningen av de 70 miljonerna ska riktas till satsningar på laddinfrastruktur i hela Västra Götaland, för både tunga och lätta fordon. Det sker genom strategiska satsningar i samverkan med andra aktörer, till exempel test- och utvecklingsprojekt och genom direkta utlysningar. Dessa beräknas ske innan sommaren och vara öppna fram till årsskiftet eller tills årets avsatta medel är slut.

Inledningsvis kommer stödet att fokusera på:

• Medfinansiering av strategiska planer för laddinfrastruktur

• Publik kvartersladdning i områden med många hyresbostäder

• Publik laddning vid målpunkter för turism, friluftsliv, idrott med mera

• Publik laddning vid strategiska punkter för tunga fordon

• Snabbladdning längs det regionala vägnätet och i tätorter och mer glesbyggda områden

Västra Götalandsregionens roll som föregångare i omställningen ska dessutom stärkas genom att erbjuda möjlighet till publik laddning vid exempelvis sjukhus och fortsätta stötta kollektivtrafikens elektrifiering där färjetrafiken står inför särskilda utmaningar.

Länk till hemsida för mer information samt frågor och svar

Kontakt:

Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
E-post: kristina.jonang@vgregion.se
Tel: 070-867 16 21

Line de Verdier, projektledare laddinfrastruktur
E-post: line.rondestvedt.de.verdier@vgregion.se
Tel: 076-940 28 23

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99