AI Sweden på Lindholmen i Göteborg har etablerat sig som en motor för det svenska AI-ekosystemet och en central aktör såväl nationellt som i Västsverige för att driva och samla frågor kopplat till tillämpad AI, attrahera kompetens samt skapa förutsättningar för samverkan. Idag tog regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om 21 miljoner kronor att medfinansiera AI Sweden under ytterligare en period, 2022-2024.

Artificiell intelligens har vuxit fram som en nyckelteknik för innovation, tillväxt, nya jobb och samhällsutveckling. Fotograf/Källa: Jonna Andersson/VGR bildbank

- Vi befinner oss i en tid med stora samhällsutmaningar. Digitalisering och utvecklingen av ny teknik som AI ger oss nya möjligheter att ta oss an de utmaningar vi står inför. Digitalisering är också ett av de områden vi särskilt pekat ut som ett område vi kraftsamlar kring i vår regionala utvecklingsstrategi, säger Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden.

AI attraherar kompetens

Artificiell intelligens (AI) har vuxit fram som en nyckelteknik för innovation, tillväxt, nya jobb och samhällsutveckling. Länder runt om i världen investerar stora summor i infrastruktur, forskning, utbildning och innovation. Investeringar görs också för att stödja branschers konkurrenskraft, lösa samhällsutmaningar, och säkra landets andel av internationella investeringar och tillgång till produkter, tjänster och talanger.

- Med den här satsningen har vi möjlighet att stärka innovationskraften och attrahera den kompetens till Västsverige som behövs för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en offentlig sektor i framkant.

Viktig plattform för fortsatt utveckling av AI

Under kommande år är ambitionen att AI Sweden ska fortsätta arbeta utifrån sitt uppdrag att accelerera användningen av tillämpad AI i Sverige och i Västra Götaland. För det behövs utveckling av ett starkt ekosystem inom industrin, akademin och offentlig sektor samt öka innovation och tillämpad forskning inom artificiell intelligens. Fortsatt fokus är på ledarskap och initiativ som stödjer företag, offentliga organisationer, akademi och forskningsinstitut. AI Sweden är i detta sammanhang en viktig plattform för fortsatt utveckling av AI i Sverige och för aktörer i Västra Götaland.

Stort partnernätverk i nio svenska städer

AI Sweden (tidigare AI Innovation of Sweden) etablerades 2019 vid Lindholmen Science Park AB. Sedan dess har AI Sweden vuxit till ett partnernätverk med över 100 organisationer, med kontor i nio städer i Sverige och listar nu 117 partners.

- Sedan etableringen av AI Sweden vid Lindholmen Science Park har det svenska ekosystemet inom AI utvecklats positivt. Flera stora företag har ökat sin hastighet och sina insatser inom AI avsevärt och ekosystemet har vuxit. Att Västsverige har blivit en viktig nod för AI-utvecklingen i Sverige är väldigt roligt.

Från och med 2022 kommer minst 90-100 fortsätta sitt partnerskap, vilket är långt över det ursprungliga målet på 50 i slutet av 2021. Minst 45 av dem har sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga affärsverksamhet i Västsverige, och inkluderar några av Västsveriges största företag och organisationer, de större akademierna och forskningsinstituten, samt små- och medelstora företag (SMF) och start-ups.

AI Sweden

Länk till ärendehandlingen om AI Sweden RUN 17 dec 2021

Fakta:
Västra Götalandsregionens finansiering utgör en del av en större satsning från Vinnova, där AI Swedens basfinansiering är 96 miljoner kronor för de kommande tre åren. VGR har tidigare beviljat 15 000 000 kronor under projektets första period 2019-21.

Kontakt:
Kristina Jonäng, regionutvecklingsnämndens ordförande
Tel 0705-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99