Förslaget för den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2022-2033 pekar ut riktningen och visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver. Målet är att skapa bättre förutsättningar för resor och transporter och den är en av flera pusselbitar i arbetet att ställa om Västra Götaland. Nu går planen ut på remiss.

Regional infrastrukturplan ut på remiss till 31 januari 2022. Fotograf/Källa: Allan Karlsson

- God tillgänglighet är en av förutsättningarna för Västra Götalands utveckling. Det är viktigt att våra invånare kan ta sig dit de behöver, till arbete och studier och ta del av samhällets service samtidigt som transporternas klimatpåverkan behöver minska. Det är viktigt för företagens behov av kompetens och arbetskraft.  Vi har en stor region, med många invånare som bor ganska utspritt. Det ställer stora krav på oss att hålla samman Västra Götaland till en arbetsmarknadsregion, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Långsiktigt syftar planförslaget till att förbättra tillgängligheten i hela Västra Götaland med större fokus på och på ett hela-resan perspektiv både för person- och godstransporter.

Bred enighet i arbetsprocessen

Planeringen av transportinfrastruktur är en lång och grundlig process och det krävs bred enighet kring planen för att satsningar ska genomföras. En hållbarhetsbedömning har skett integrerat med de olika stegen i planens framtagningsprocess, i syfte att främja en hållbar utveckling.

Den version av regional transportinfrastrukturplan som nu skickas ut på remiss mellan 19 oktober 2021 och 31 januari 2022, bygger på nära dialog med kommunalförbunden som representerar de 49 kommunerna i Västra Götaland. Det finns idag en bred samsyn kring de viktigaste prioriteringarna i Västra Götaland.

- För att utveckla vårt transportsystem krävs att det hållbara resandet stimuleras och prioriteras. I planförslaget tar vi tydliga steg i den riktningen då vi utökar medlen för såväl cykel som kollektivtrafik. Det handlar också om att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten genom både större och mindre trimningsåtgärder i vårt vidsträckta vägnät, säger Ulrika Bokeberg, avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur. 

Järnvägens kapacitet behöver öka

Det finns också fler andra viktiga delar av infrastrukturplaneringen som bidrar till ett hållbart transportsystem i Västra Götaland, men som inte ingår i regional plan. Preliminär ekonomisk ram för den regionala planen i Västra Götaland är 7 655 miljoner kronor för tolv år och regeringen beslutar om de slutliga ramarna i samband med att den nationella infrastrukturplanen fastställs, troligtvis i mitten av 2022.

- I Västra Götaland ser vi framförallt behov av att järnvägens kapacitet ökar. Det är ett nationellt ansvar men VGR har ändå lagt drygt tio procent av den regionala infrastrukturplanen för åtgärder på de järnvägar som är av stor betydelseför det regionala resandet, men som har lägre prioritet nationellt, säger Kristina Jonäng.

Fakta

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge regionerna i uppdrag att upprätta en ny regional transportinfrastrukturplan för utveckling av transportsystemet för perioden 2022–2033. Direktivet fastslår att den av regionen upprättade regionala transportinfrastrukturplanen ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till uppfyllanden av de transportpolitiska målsättningarna samt klimatmålen. Transportinfrastrukturplanerna sträcker sig över tolv år men ersätts av en ny reviderad plan vart fjärde år. Infrastrukturplaneringen består av faserna inriktningsplanering, åtgärdsplanering och genomförande.

Läs mer och ta del av hela remissversionen regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 här

Kontakt:

Anna Kronvall, ansvarig handläggare regional infrastrukturplan
Tel: 076-940 28 21
E-post: anna.kronvall@vgregion.se

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99