Sahlgrenska Universitetssjukhuset intensifierar nu arbetet för att korta vårdköerna. För tredje månaden i rad minskar det uppdämda vårdbehovet vid sjukhuset, visar månadsrapporten för november. 2022 införs ett särskilt operationsteam med uppdrag att utnyttja operationssalar över hela universitetssjukhuset.

Barnsjukvård är ett område där väntetiderna minskat särskilt. Fotograf/Källa: Johanna Ewald St Michaels

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett stort fokus på tillgänglighet och genomför flera åtgärder som syftar till att behandla så många patienter som möjligt. Samtidigt ökar smittspridningen just nu och medarbetare som arbetar hårt under pandemin har behov av återhämtning, säger Gustaf Josefson, styrelseordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under 2021 har nästan 200 operationer gjorts inom ett särskilt kökortningsprojekt, en satsning som inleddes under våren på initiativ från sjukhusledningen som ett av flera sätt att ta itu med det uppdämda vårdbehovet. Nästa år övergår projektet i ett mobilt operationsteam som kan flytta sig mellan områden och specialiteter för att öka operationskapaciteten på sjukhuset. Ytterligare åtgärder på gång för minskade väntetider är bland annat fler öppna operationssalar, ökad produktivitet på salarna och satsningar på kvällar och helger.

Arbetet över hela sjukhuset ger resultat. Det uppdämda vårdbehovet minskade i november för tredje månaden i rad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Antalet som väntat över 90 dagar på första besök respektive operation/behandling minskade jämfört med oktober. Särskilt inom området barn- och kvinnosjukvård. Där ses sedan september en kraftig minskning av antalet väntande till första besök över vårdgarantitiden. Nästan fyra av fem patienter får tid inom 90 dagar. När det gäller operation inom barn- och kvinnosjukvård är målet att nå vårdgarantin under 2022. Det visar månadsrapporten för november som antogs av sjukhusets styrelse den 17 december.

Goda samarbeten kring medarbetarnas hälsa

Satsningen på medarbetarnas återhämtning fortsätter. En sjukhusövergripande plan för återhämtning beskriver arbetet med bland annat hantering av hög arbetsbelastning och återhämtning under arbetstid. Dessutom arbetar sjukhuset med att identifiera medarbetarnas behov och mående, i samarbete med bland annat företagshälsovården och Institutet för stressmedicin. Det finns också uppsökande verksamhet till hårt belastade avdelningar, som erbjuder exempelvis reflektionssamtal, stöd från företagshälsovård och individuellt stöd.

– Vi var tidigt ute under pandemin och ville ta reda på hur våra medarbetare mådde och upplevde arbetet. Tack vare väl upparbetade samarbeten mellan företagshälsovården, Sahlgrenska akademin och Institutet för stressmedicin har vi åtgärder igång som ständigt förbättras, säger Maria Aleniusson, HR-direktör.

Beredskap inför ökad smittspridning av covid-19

Smittspridningen av covid-19 ökar i regionen, vilket märks och får konsekvenser i sjukvården. Bedömningen är just nu att det finns kapacitet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för såväl covid-19 som för andra patienter, även om platsläget är ansträngt. 

– En eskaleringsplan för att hantera fler covid-patienter finns också, säger Tobias Carlson, samordnare för Sahlgrenska Universitetssjukhusets pandemiarbete. Han säger också att vaccineringen av medarbetare med tredje dos pågår och fungerar bra. Hittills har cirka 11 000 medarbetare vaccinerats.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i nuläget inte återinrättat pandemigruppen eller höjt beredskapsläget men följer utvecklingen noga och vidtar de åtgärder som krävs. Sjukhusledningen har extra sammanträden hela helgperioden med anledning av läget.

Brister i snöröjning belastar sjukvården

Parallellt med den ökade smittspridningen har också de senaste veckornas halka och bristande snöröjning lett till stora konsekvenser för sjukvården. Ortopedakuten på Mölndals sjukhus fick på bara knappt två veckor med halka in 20 procent fler patienter än normalt. Ett 30-tal planerade ortopediska operationer har skjutits upp när antalet akuta operationer ökat kraftigt. Den ökade belastningen beror helt och hållet på skador till följd av halka. När snöröjningen brister får det stora konsekvenser för sjukvården.

 


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00