Att driva på och inspirera sina medlemsföretag för mer miljö- och hållbarhet i besöksnäringen och att målmedvetet byta bort engångsinstrument till flergångs i färdiga operationskit, det ledde till Västra Götalandsregionens (VGR) årliga interna miljöstipendium och vardera 25 000 kronor för Turistrådet Västsverige och IVA-avdelningen på Alingsås lasarett.

Miljönämnden delade fredag 6 maj ut årets interna miljöstipendium i Västra Götalandsregionen till två väldigt olika verksamheter som båda gjort insatser för att främja hållbarhet, framförallt miljö- och ekonomi men också socialt. Tillsammans har personalen på Turistrådet Västsverige och IVA-avdelningen på Alingsås lasarett (en del av Sjukhusen i väster) genomdrivit förändringar utöver vad som kan förväntas i deras verksamheter och som har bidragit till att minska organisationens totala negativa klimat- och miljöpåverkan.

På fotot syns från vänster: Fredrik Lindén, VD och Marie Linde, vice VD för Turistrådet Västsverige, Magnus Berntsson (KD), ordförande miljönämnden VGR, samt Anneli Persson och Lena Lund, materialbeställare, IVA-avd. Alingsås lasarett.  

Miljönämndens beslutsmotivering för Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige: driver Hållbarhetsklivet som inspirerar till en hållbar besöksnäring från ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv

Turistrådet Västsverige är en liten aktör som gör stora avtryck i Västra Götaland med sitt utåtriktade miljöarbete. Turistrådet driver sedan 2020 Hållbarhetsklivet, som är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Offentliga och privata aktörer agerar här tillsammans för att ställa om till ett hållbart samhälle, för att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

Initiativet innebär att Turistrådet är nationell föregångare för hållbar destinationsutveckling och har medverkat i flera forum för att inspirera andra aktörer inom besöksnäringen. Idag är över 400 företag och 40 kommuner anslutna till Hållbarhetsklivet.

Hållbarhetsklivet

Miljönämndens beslutsmotivering för Alingsås lasarett

Alingsås lasarett, avdelningen för anestesi, operation och intensivvård: Minskat användningen av engångsinstrument i CVK-set (för inläggning av central venkateter)

Genom att ifrågasätta befintliga arbetssätt och våga utmana rutiner har kollegor på avdelningen drivit på för att fasa ut engångsinstrument i CVK-kit, en åtgärd som både minskar avfallsmängderna och ger en lägre klimatpåverkan från inköp och användning av produkter. I stället för att se problem och utmaningar har man visat att goda idéer kan tas som hand och leda till förändring.

I varje set har tre engångsinstrument i metall tagits bort och enheten använder i stället flergångsinstrument som steriliseras på lasarettets egen sterilcentral. Alingsås lasarett började beställa CVK-kit utan engångsinstrument i juni 2021 och har sedan starten sparat in användningen av över 2 000 engångsinstrument i metall. En engångssax i metall har 588 gånger så stort klimatavtryck som en flergångssax och inköpspriset för CVK-kit har dessutom blivit billigare utan engångsinstrumenten.

- Varenda gång jag använder ett av de nya CVK-seten känner jag en djup lättnad av att slippa känna tyngden av två metallverktyg – för vilka jag kan föreställa mig det arbete och den energiåtgång som krävts i tillverkning – som jag sedan slänger i en behållare för metallåtervinning. Istället får jag njuta av att flergångsinstrument av hög kvalitet som efter rengöring och sterilisering kommer att kunna användas gång efter gång! 
Jag påminns dessutom om att jag arbetar på en enhet där vi enkelt kan implementera förbättringar, säger Per Werner Möller, Enhetschef anestesiläkare Alingsås

 

- Det betyder mycket för oss att bidra med små förändringar, men om fler anammar den nya CVK-påsen  blir miljö betydelsen större. Vi har inte i dagsläget beslutat vad vi ska använda stipendiepengarna till, säger Petra Lernås, avdelningschef på Intensivvårdsavdelningen Alingsås lasarett.

VGR:s miljöstipendium

 

Samtliga nominerade för VGRs miljöstipendium 2022

 1. Hanna Ljungblad, Regionservice: Drivit process för hållbart resande och spridit engagemang för miljöfrågan i Regionservice
2. Specialistkliniken ortodonti, Folktandvården: väldokumenterat, långsiktigt miljöarbete där många åtgärder vidtagits
3. Regional laboratoriemedicin, NU-sjukvården: Minskat kemikaliepåverkan inom samtliga enheter genom strukturerat miljöarbete Datum 2022-03-11
4. Klinisk kemi E1 och E12, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: genomfört en livscykelanalys av laboratorieprocess för att kartlägga klimatpåverkan
5. Turistrådet Västsverige: driver Hållbarhetsklivet som inspirerar till en hållbar besöksnäring från ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv
6. Alingsås lasarett, avdelningen för anestesi, operation och intensivvård: Minskat användningen av engångsinstrument i CVK-kit
7. Miljösamordnare på Naturbruksförvaltningen: Halverat antalet kemikalier och jobbat för kunskapshöjning bland medarbetare
8. Närhälsan Eriksberg Rehabmottagning: Aktivt miljöarbete, använt cykel för majoritet av hembesök vilket även lett till en hållbar arbetspendling
9. Miljösamordnare, Sjukhusen i väster: Bidragit till att sjukhusen i väst tagit stora kliv framåt i sitt miljöarbete
10. Verksamhetsutvecklare, sjukhusen i Väst: Stort engagemang och målmedvetenhet i att samordna arbetet för Agenda 2030
 

Kontakt

Magnus Berntsson (KD) ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd
Telefon: 0046 707144739
E-post: magnus.berntsson@vgregion.se

Pia Damstén, miljöstrateg
Telefon: 0722-451884
E-post: pia.damsten@vgregion.se

Lars Berko, enhetschef miljöavdelningen
Telefon: 0700-824581
E-post: lars.berko@vgregion.se 

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

http://www.vgregion.se/miljonamnden

Relaterade bilder

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se