JO har under våren 2021 granskat tryggheten och säkerheten för ungdomar som tvångsvårdas hos SiS.

Inom ramen för granskningen har de särskilda ungdomshemmen Brättegården, Fagared, Sundbo och Vemyra inspekterats. JO har vid tidigare inspektioner av Sundbo och Vemyra gjort iakttagelser om allvarliga brister i verksamheterna, bl.a. om obefogat våld, som påverkade de intagna ungdomarnas trygghet och säkerhet.

– Det var därför nödvändigt att följa upp situationen vid SiS ungdomshem, och det har varit viktigt för mig att kontrollera att det inte vidtas åtgärder mot intagna som saknar stöd i lag, säger JO Thomas Norling.

Det har nu återigen kommit fram flera allvarliga uppgifter om brister i tryggheten och säkerheten för ungdomarna i hemmen. Det gäller bl.a. hur möjligheten till tvångsåtgärder används och om en åtgärd som vidtagits i ett enskilt fall verkligen är t.ex. ett sådant avskiljande som det finns lagstöd för.

– Jag är bekymrad över att ungdomshemmen fortfarande har stora svårigheter när det gäller tillämpningen av de bestämmelser som gör det möjligt att hålla ungdomar i avskildhet, fortsätter Thomas Norling. Det förekommer fortfarande att ungdomar i stället för att tas till särskilda rum för avskiljande hålls fast mot golv och väggar av personalen, vilket är mycket oroande.

Vidare har det kommit fram att SiS fattar beslut om avskiljande även när ett ingripande avbrutits efter någon minuts fasthållning därför att ungdomen lugnat ned sig.

– Jag har på nytt uttalat mig om när bestämmelserna om avskiljande i lagen om vård av unga, LVU, och lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU, är tillämpliga och när ett ingripande i stället ska anses falla inom ramen för nödrätten, säger Thomas Norling.

Det har även kommit fram att ungdomar som vårdas enligt LVU placeras på samma avdelning som de ungdomar som verkställer straff med stöd av LSU. SiS vårdar även ungdomar som t.ex. bedöms vara särskilt vårdkrävande, eller visat sig vara det.

– Jag är mycket oroad över att ungdomar som bedömts som vårdkrävande placeras i ett hem trots att det saknar kapacitet och kompetens för att erbjuda en säker och ändamålsenlig vård och behandling, säger Thomas Norling. Mitt samlade intryck är att den fördelning av ungdomar mellan SiS olika ungdomshem som myndighetens placeringsenhet gör har relativt stor påverkan på såväl de enskilda hemmens förutsättningar att bedriva verksamheten som ungdomarnas möjlighet att få adekvat vård.

– Jag avser därför att under hösten 2021 genomföra en inspektion av SiS placeringsenhet vid myndighetens huvudkontor, avslutar Thomas Norling.

För ytterligare information kontakta Anders Jansson, 08-786 50 98 anders.jansson@jo.se

Läs hela besluten

_____________________________

Fakta om Opcat

Sverige har anslutit sig till ett protokoll till FN:s konvention mot tortyr (förkortat Opcat) och samtliga länder som har gjort det måste ha ett nationellt besöksorgan (NPM, National Preventive Mechanism). Sedan 2011 fullgör JO det uppdraget. En särskild enhet, Opcat-enheten, bistår justitieombudsmännen i uppdraget som NPM.

Opcat-uppdraget innebär att genom bl.a. regelbundna inspektioner förebygga att människor som hålls frihetsberövade utsätts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Uppdraget genomförs genom inspektioner av platser där det finns frihetsberövade, t.ex. häkten, polisarrester, särskilda ungdomshem och psykiatriska sjukvårdsinrättningar. Efter inspektionerna gör ombudsmännen uttalanden eller ger rekommendationer. Ibland fattas ett beslut om att utreda vissa frågor i särskilda initiativärenden eller begärt att berörda myndigheter ska återrapportera hur de har åtgärdat uppmärksammade problem eller missförhållanden. Opcat-verksamheten redovisas årligen i en särskild Årsrapport.

           

 

Presskontakter

Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98