Trafikverket presenterade idag slutresultat av utredningen där de på uppdrag av regeringen lägger fram olika alternativ för hur nya stambanor ska kunna byggas till en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Vid dagens presentation blev också de beräknade samhällsnyttorna med de olika alternativen kända. Av de fyra alternativ Trafikverket lägger fram är det fortfarande det första (RU1) som är mest relevant för Västra Götalandsregionen.

Tågperrong med väntande resenär som kollar på mobilen. Fotograf/Källa: Shutterstock

- Det är det enda alternativet som ligger nära den långtgående planering för stråket Göteborg – Borås, som region, kommuner och Trafikverket arbetat med under lång tid, och som dessutom finns beslutad i nationell plan för infrastruktur, säger Johnny Magnusson (M).

Johnny Magnusson menar att Trafikverkets utredning inte får påverka planeringen för Göteborg-Borås.
- Lagt kort måste ligga. Det är inte rimligt att sträckor som finns i den nationella planen idag rivs upp eller radikalt förändras. Det påverkar den regionala och kommunala planeringen oerhört mycket, tillägger Johnny Magnusson.

Centrala stationslägen, en järnvägsanslutning via Landvetter flygplats, och station i Mölndal menar Trafikverket drar ner nyttorna med ny stambana. Men de politiska företrädarna för Västra Götalandsregionen menar att utredningen inte fångar situationen som gäller i Västsverige. De saknar tydligare kommentarer kring regional nytta i rapporten. Som ett exempel lyfts det nationella resandet Stockholm-Göteborg och Stockholm Malmö fram som basen för de nyttor som ligger till grund för investeringarna.

- Det är jättebra att kunna resa mellan Stockholm och Göteborg på 2 timmar och få en ökning på ca 2 miljoner resenärer. Men att vi med ny stambana kan öka kollektivtrafikresandet i stråket Göteborg-Borås från 7 miljoner till 13-14 miljoner per år borde också lyftas fram, säger Helen Eliasson (S).

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Trafikverket och kommunerna i stråket dessutom tagit fram en regional lösning som innebär att om ny stambana kompletteras med förstärkningar på befintlig järnväg kan kollektivtrafikresandet öka ytterligare: från dagens 7 miljoner till 19 miljoner.

 

Trafikverkets stambaneutredning har tagits fram som ett underlag till infrastrukturpropositionen som regeringen väntas lägga fram senare i vår.

För mer information om stambaneutredningen:

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nya-stambanor/

Kontakt:

Johnny Magnusson, (M), ordförande regionstyrelsen
Tel: 073-098 48 00

Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen
Tel: 076-141 02 69

 

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99