Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023.

Bild på kor Fotograf/Källa: SLU/Skara

- Lantbruket har en avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle, och Västra Götaland vill vara ett föredöme i den omställningen. Om vi ska ta tillvara på lantbrukets potential måste vi våga investera i nya kunskaper och starka samarbeten. Därför satsar vi ytterligare 25 miljoner kronor på att öka tillämpningen av forskning i de gröna näringarna, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Konkurrenskraft, klimatanpassning och kompetensförsörjning

Den nya satsningen har utvecklats under tidigare samarbeten och fokuserar även fortsättningsvis på de tre prioriterade områdena, nu med ännu större fokus på innovation och nyttiggörande: 

  • Konkurrenskraft och klimatanpassning i nöt- och lammköttsproduktionen
  • Innovationskraft och miljönytta i precisionsodlingen
  • Kompetensförsörjning och företagsutveckling i lantbruket

- Samarbetet med Västra Götalandsregionen har präglats av en samsyn kring forskningens betydelse för de gröna näringarnas hållbara utveckling, och utgår från de ämnesområden som SLU Skara har fokus på och som har särskild bäring på VGR:s uppdrag att främja tillväxt och sysselsättning i Västra Götaland. Vi är därför mycket positiva till att fortsätta samarbetet och gå in i den nya satsningen, säger Maria Knutson Wedel, rektor på SLU.

Gröna näringarna gynnas av samverkan

I den externa utvärdering som gjorts på uppdrag av SLU framkom det tydligt att satsningarna har utvecklat de gröna näringarna på ett positivt sätt. Dessutom betonades den goda anda som kännetecknar samverkan mellan myndigheter, organisationer, företag och akademin i Västra Götaland, där SLU är ett nav. 

- Det är angeläget att forskning inom livsmedel omvandlas till tillämpning i verkligheten. Det handlar om innovationer inom odling och djurhållning så att västsvenska livsmedel kan bli mer självklara val bland allmänheten, understryker Kristina Jonäng.

För kontakt/information:

Robin Kalmendal, regionutvecklare Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-1365403
E-post: robin.kalmendal@vgregion.se

Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan och miljöanalys.
Telefon: +46 18672370
E-post: anna.lundhagen@slu.se

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Marie Andreasson, platschef SLU Skara
Telefon: 073-7871923
E-post: marie.andreasson@slu.se

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99