Jämfört med samma kvartal förra året har Sveriges klimatutsläpp ökat med 3,6 procent. Ökningen beror framförallt på en högre användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme, men även andra sektorer har bidragit. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minska snabbt och en omställning behövs i alla sektorer.

Statistik för första kvartalet 2018 används som en temperaturmätare för att följa upp klimatmålen. Statistiken visar att utsläppen har ökat med cirka 3,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är främst el- och fjärrvärmeproduktionen som står för ökningen, vilket beror på att den senaste vintern var kyligare än vintern dessförinnan som var relativt mild.

Den långsiktiga trenden visar att utsläppen sedan 2005 har minskat med cirka två procent per år i genomsnitt. Dagens beslutade styrmedel beräknas ge betydligt mindre utsläpp framöver, men det är ändåför lite i jämförelse med den minskning på fem till åtta procent som behövs för att Sverige ska nå nettonollutsläpp 2045.

- För att öka takten i klimatomställningen och nå Sveriges klimatmål krävs därmed ytterligare åtgärder och styrmedel, konstaterar Julien Morel, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Den 12:e december publicerar Naturvårdsverket slutgiltig årlig officiell utsläppsstatistik för att följa upp klimatmålen i Sverige, EU och internationellt. Med hjälp av den årliga statistiken utvärderar och analyserar Naturvårdsverket effekten av klimatåtgärder över längre tidsperioder.

Läs mer om statistik

Läs mer om Sveriges klimatmål

 

Metod

Slutlig statistik över Sveriges utsläpp av växthusgaser, som används för att följa upp Sveriges klimatmål, publiceras den 12:e december. För att kunna få en snabbare uppföljning publicerar Naturvårdsverket kvartalsstatistik, vilket baseras på en enklare metod och därmed ska betraktas som mer osäker.

Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner första kvartalet 2018 är preliminära och kommer att revideras till följd av att den tidigare metodiken inte kunnat användas och en framskrivning har istället gjorts från 2017.

De utsläpp som utrikes transporter via sjöfart och flyg ger upphov till omfattas inte av Sveriges klimatmål. Utsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart och flyg, även kallad internationell bunkring, ökade med två procent jämfört med samma kvartal föregående år. Sjöfarten står för den största andelen av utsläppen.

Statistiska Centralbyråns statistik

Statistiska Centralbyrån publicerar kvartalsvis officiell statistik om miljöekonomi, så kallade miljöräkenskaper, där klimat och luftutsläpp per bransch är en av komponenterna. Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi.

För ytterligare information, kontakta:

Julien Morel, Klimatanalytiker, 010-698 10 54, 076-608 19 32, julien.morel@naturvardsverket.se

Stina Söderqvist, Presskontakt, 010-698 13 00, 076-888 22 35, stina.soderqvist@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 

Presskontakter

Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

   070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

   076-115 15 25