Förlängningen av den tillfälliga lagen kommer att innebära betydande svårigheter för sökande att få en överblick över regelverket och leda till än mer komplexa avvägningar när Migrationsverket ska pröva ärenden.

Det framgår av Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag om förlängning av den tillfälliga lagen, som under måndagen lämnades in till Justitiedepartementet.

– Vi vill redan nu vara tydliga med att lagen får konsekvenser som vi aldrig sett tidigare, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör vid Migrationsverket.

Ett exempel är den föreslagna lättnaden i begränsningarna för alternativt skydds­behövande att återförenas med sina familjemedlemmar. Förslaget innebär att det kommer att genomföras betydligt fler prövningar av referenspersonens utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Bedömningen ska enligt förslaget göras utifrån huruvida det finns ”välgrundade utsikter”, det vill säga hur troligt det är att skydds­behovet kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Därtill ska även möjligheten att få permanent uppehålls­tillstånd vid försörjning eller som varaktigt bosatt också prövas. Det rör sig alltså om tre olika prövningar i samma ärende.

Många av de som flydde krigets Syrien och fick asyl i Sverige åren 2014-2015 fick status som just alternativt skyddsbehövande. I år kommer Migrationsverket pröva över 30 000 förlängningsansökningar.

– Det kommer betyda att de sökande drabbas av långa handläggningstider, på grund av alla de avvägningar som måste göras. Det vore bra om lagen förtydligar vilka omständigheter som ska vägas in, säger Mikael Ribbenvik.  

Ett annat svårtillämpat område gäller barn och personer som är allvarligt sjuka, så kallade humanitära skäl. I grundprövningen får ett uppehållstillstånd beviljas enbart om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att utvisa eller avvisa personen. Den ordningen – som lett till att färre beviljats uppehållstillstånd -  har gällt ända sedan den tillfälliga lagen trädde i kraft, den 20 juli 2016. Begränsningen gäller däremot inte i verkställighetsstadiet.

Det kan leda till att ett barn som i grundprövningen har svåra sjukdomssymptom nekas uppehållstillstånd, medan barn som drabbats av motsvarande symptom fast i ett senare skede - i verkställighetsstadiet - beviljas uppehållstillstånd, under förutsättning att det bedöms vara fråga om nya omständigheter.

– Vi ser att vi även fortsättningsvis kommer att behöva utvisa svårt sjuka barn som tidigare beviljades tillstånd. Barnkonventionen blir svensk lag om mindre än ett år, men vi uppfattar inte att lagen har tagit det i beaktande, trots att förlängningen av tillfälliga lagen kommer att gälla då, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverket ser ett stort behov av ett helhetsperspektiv när det gäller utlänningsrätten med tanke på de senaste åren har präglats av tillägg till befintlig lag och parallella lagstiftningar.

– Därför är det bra att en parlamentarisk kommitté bildas med uppdrag att titta på förutsättningarna att skapa ett långsiktigt hållbart regelverk, säger Mikael Ribbenvik.

Remissvaret i sin helhet i hittar du här, under prognosrubriken.

 

Vid frågor, kontakta presstjänsten:

Tel: 010-485 66 55

Mail: press@migrationsverket.se


Migrationsverket

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. För mer information om Migrationsverket, besök vår hemsida, www.migrationsverket.se. Följ oss även på Facebook och Twitter.

Presskontakter

Migrationsverkets presskontakt

press@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8.30-16.30 på vardagar, övrig tid via mejl.

   Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.