Den senaste delårsrapporten präglas av att pandemin fortsatt har påverkat sjukhusets verksamheter i stor omfattning. Under den här tiden med tung arbetsbelastning har sjukhusets medarbetare utfört starka och betydelsefulla insatser för en trygg och säker vård för alla patienter:

  • För att kunna bemanna det utökade behovet av pandemi- och IVA-vårdplatser har medarbetare omfördelats till andra enheter än den ordinarie arbetsplatsen.
  • Samarbetet mellan olika enheter och verksamheter på sjukhuset har stärkts under pandemin och nya arbetsformer har utvecklats.
  • Stora resurser har också ställts om och avsatts för att möta det ökade behovet av vårdplatser på särskilda pandemienheter, ett utökat antal vårdplatser på intensivvårdsavdelning (IVA), provtagning, smittspårning, entrévärdar med mera.
  • För att utveckla och stärka den nära vården har SkaS arbetat med flera olika aktiviteter under året.

Trots medarbetarnas uthållighet och lojalitet har sjukhusets möjligheter att utföra delar av den planerade somatiska vården påverkats, vilket främst märks i färre antal utförda planerade operationer och en växande operationskö. Operationskapaciteten har varit starkt begränsad under pandemin, då personalresurser behövt prioriteras för annan vård. Ändå ligger antal utförda somatiska besök för perioden i nivå med 2019 års produktion och inom psykiatrin har antal utförda besök ökat jämfört med 2019.

Ett förhållandevis högt antal utförda besök och köp av vård från externa vårdgivare har dock inte kunnat hindra att antal väntande till första besök och efterföljande besök ökat under året.

Under 2021 har ekonomin påverkats av den rådande covidsituationen och budgetavvikelsen per augusti uppgår till -97 miljoner kronor inklusive ersättning för de merkostnader som pandemin medfört. Prognosen för helåret 2021 är oförändrad sedan bedömningen i mars: -200 miljoner kronor. Trots pandemin så har kostnadsutvecklingen för året varit relativt låg, 2,5 procent. En förklaring till  är att produktionsvolymer avseende planerad vård inte utförts i nivå med normal produktion samt de åtgärder för en ekonomi i balans som verksamheten fortsatt arbetat med under året, även om genomförandet till viss del försenats på grund av pandemin. Totalt motsvarar åtgärdernas ekonomiska påverkan närmare 24 miljoner kronor under perioden januari till augusti

-Våra medarbetare gör och har gjort ett fantastiskt arbete under den här långa, tunga perioden och jag kan inte dela ut nog med beröm till alla för deras insatser. De gör verkligen allt för att ge våra patienter bästa möjliga vård och bemötande. Inom styrelsen har vi fortsatt en stor uppgift att genomföra när det gäller att få en ekonomi i balans och samtidigt skapa förutsättningar för god behandling och bemötande av våra patienter, säger ordförande Pär Johnson.

 

VÖK som skapar stabilitet och långsiktighet

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner förslag till vårdöverenskommelse 2022 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vårdöverenskommelsen (VÖK) syftar till ett gemensamt ansvarstagande för att uppnå regionfullmäktiges mål inom givna ekonomiska ramar. Den är tvåårig för att skapa goda förutsättningar för planering, stabilitet och ekonomisk långsiktighet.

Det totala ersättningstaket för 2022 är drygt fyra miljarder kronor. En uppräkning har skett med två procent av 2021 års ersättningstak. Tillägg av medel har gjorts för verksamhet som tidigare finansierats från hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt för beräknat antal förlossningar över basvolym.

-Det är viktigt att alla vet vilka förutsättningar vi har att arbeta efter, vårdöverenskommelsen är central för hela Skaraborgs Sjukhus verksamhet, säger ordförande Pär Johnson.

 

Så hanteras SkaS laboratoriemedicin

Regionfullmäktige beslutade 4 februari 2020 att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 ska organiseras under styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regionstyrelsen beslutade 23 juni 2020 om ekonomimodell för den samlade laboratorieverksamheten. Under ledning av koncernkontoret arbetade regionen fram en mall för överenskommelser mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs sjukhus, samt Sjukhusen i Väster. Andra året har nu mallen för Skaraborgs Sjukhus modifierats då sjukhuset har en extern huvudleverantör av laboratorietjänster.

-Bra att ha den här överenskommelsen på plats. Den laboratoriemedicinska verksamheten är en mycket viktig del av hela vårdverksamheten, säger ordförande Pär Johnson.

 

 

Viktigt med tillgång till bra måltider

Serviceöverenskommelsen är ett ettårigt avtal mellan Regionservice och Skaraborgs Sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnad. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014. Tjänsterna är indelade i två grupper, ägarstyrda tjänster och kundstyrda tjänster.

För 2022 uppgår kostnaden för serviceöverenskommelsen till drygt 169 miljoner kronor, vilket är en minskning från 2021. Förändringar i serviceöverenskommelsen 2022 ligger framför allt inom området måltider där det planeras för en fortsatt minskning av antalet portioner på bricka och en ökning av antalet kylda rätter.

-För den som är inlagd för vård på sjukhus, kanske under en längre tid, är det viktigt att ha tillgång till bra mat och måltider, säger ordförande Pär Johnson.

 

Förändringar på fastighetsområdet

Fastighetsöverenskommelsen, FÖK, är en ettårig överenskommelse mellan Skaraborgs sjukhus och Västfastigheter om de tjänster Västfastigheter ska leverera till förvaltningen inklusive uppskattade volymer och kostnader. Till grund för FÖK ligger styrmodellen ”Servicesamspel Ledningsstruktur Västfastigheter” som är beslutad av regiondirektören. Avtalstiden i FÖK är ett år utan möjlighet till uppsägning. Detta innebär att även priser på ingående tjänster kommer vara låsta under samma tid.

-Det sker förändringar på fastighetsområdet. Vi har sagt upp lokaler i Mariestad och Falköping och sagt upp externt hyrda lokaler. Nästa är det invigning av det nya psykiatrihuset i Skövde, vilket är positivt, säger ordförande Pär Johnson.

 

Viktig policy som berör många

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom det reviderade förslaget till inköpspolicy för Västra Götalandsregionen. Inköpspolicyn riktar sig till regionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag och gäller för alla förtroendevalda och anställda medarbetare.

-Den här policyn har ett innehåll som bör beaktas av alla förtroendevalda och anställda. Till den kopplas riktlinjer som förtydligar och ger vägledning kring hur alla ska agera i inköpsfrågor, säger ordförande Pär Johnson.

Jämfört med den nu gällande inköpspolicyn har man infört två nya avsnitt, Principer och Målsättning.

 

Tilläggsöverenskommelsen förlängs

Regionfullmäktige fattade inför 2018 beslut om kompletteringsbudget. Kompletteringsbudgeten har förlängts och fördelats till utförare genom tilläggsöverenskommelser 2018, 2019, 2020 och 2021. Inför 2022 har beslut fattats om att 2021 års kompletteringsbudget ska förlängas med uppräkning 2 procent och fortsatt regleras i en tilläggsöverenskommelse. Tilläggsöverenskommelsen 2021:1 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs sjukhus om kompletteringsbudget 2018 förlängs att gälla även 2022-01-01 – 2022-12-31. Det totala ersättningstaket för 2022 är 44 437 000 kronor.

För mer information:

Pär Johnson (L), ordförande, 070 942 30 13

Susanne Berglund (S), vice ordförande, 070 696 95 61

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, 070 938 36 38


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Presstjänst Kommunikationsenheten

kommunikationsenheten.skas@vgregion.se

0500-431000

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07

Jan Nyman

kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

+46702544162