Även verksamhetsår 2021 vid Skaraborgs Sjukhus påverkades starkt av pandemin, vilket medförde konsekvenser för produktionen av och tillgänglighet till vård.

Samtliga medarbetare har dock, trots en mycket ansträngd situation, utfört ett fantastiskt arbete och gjort sitt yttersta för att ge den bästa vård och omhändertagande. Patienter som behövt vård på grund av covid-19 och/eller akut vård av andra orsaker har kunnat ges en god vård utifrån tillgängliga resurser.

-Jag är djupt tacksam över alla de uppoffrande insatser som har gjorts av medarbetarna under 2021. Personalen har arbetat extra arbetspass, övertid och i vissa fall omfördelats till andra enheter än den ordinarie arbetsplatsen. Samarbetet inom och mellan enheter och verksamheter på sjukhuset har till viss del stärkts under pandemin och nya arbetssätt har utvecklats.  Det är fantastiskt gjort under den här tunga perioden, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Här följer några glimtar från året som gått:

  • Måluppfyllelsen för första besök förbättrades successivt under 2021 och uppgick i december till 76 procent. Antal väntande över 90 dagar minskade.
  • Måluppfyllelse till operation uppgår efter december till 55 procent. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/behandling har ökat under året.
  • Produktionsvolymer enligt vårdöverenskommelse (VÖK) med östra hälso- och sjukvårdsnämnden har uppnåtts. Den produktion som utförts överstiger erhållen ersättning enligt VÖK med cirka 45 miljoner kronor.
  • Patientsäkerheten och den medicinska kvaliteten har med några undantag i stort kunnat bibehållas under året.
  • Utfallet i majoriteten av medicinska kvalitetsindikatorer har legat stabilt.
  • För att utveckla och stärka den nära vården har SkaS arbetat med flera olika aktiviteter under året.
  • Vissa patientgrupper kan ha drabbats negativt av att behöva få vänta på planerad vård. Generellt kan patienter och närstående också ha drabbats negativt av periodvisa besöksrestriktioner.
  • Budgetavvikelsen per december uppgick till -163,6 miljoner kronor. Pandemins ekonomiska konsekvens uppgår till cirka 100 miljoner kronor, vilket motsvarar den ersättning Skaraborgs Sjukhus fått för pandemin via månatlig resultatreglering i form av utfördelade statsbidrag.
  • Kostnadsutvecklingen för året har varit 2,5 procent, intäktsutvecklingen 2,8 procent.

 

Extra resurser stärker akutvårdskedjan

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har kommit överens om att förstärka akutvårdskedjan. Syfte med uppdraget är att stärka tillgängligheten inom akutvårdskedjan och öka tryggheten genom en samverkande hälso- och sjukvård i nämndområdet, inte minst i de kommunerna med sämst tillgänglighet i akutvårdskedjan. Skaraborgs Sjukhus får i uppdrag att förstärka akutvårdskedjan för nämndområdet med ytterligare en bedömningsbil vardagar måndag-fredag kl 8-17 samt en prehospital psykiatrisk resurs (PPR-bil) måndag-söndag kl 17-01. Exakta tider anpassas så att respektive resurs möter patienternas behov i så stor utsträckning som möjligt. Arbetet med planering och genomförande påbörjas omgående. Uppdraget bör kunna genomföras till fullo med start tidigast i september 2022. Den totala ersättningen för 2022 är 4, 2 miljoner kronor.

-Kan vi hjälpa till med att människor känner en ökad trygghet och att de har utökad tillgång till akutvårdskedjan, så är det naturligtvis väldigt bra, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

Allvarliga risker under kontroll

Enligt beslut av regionfullmäktige ska styrelser och nämnder varje år fastställa plan för intern kontroll (Policy för Styrning i Västra Götalandsregionen). Intern kontroll innebär att följa upp identifierade risker med koppling till de beslut som tagits och de regler som fastställts. Utöver styrelsens reglemente som fastställts av regionfullmäktige finns en instruktion som beskriver det ansvar som styrelsen har fördelat till sjukhusdirektören.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer plan för intern kontroll 2022 och ger sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärder för identifierade riskområden i internkontrollplanen.

-De allvarligaste riskerna är omhändertagna i internkontrollplanen. Till exempel risker som berör ekonomi, kompetensbehov, ansvarsfördelning och omställningen av hälso- och sjukvården. Genom internkontrollplanen redovisar vi hur Skaraborgs Sjukhus styrelse avser att följa upp och kontrollera att identifierade risker elimineras, minskas och bevakas, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

Nu är patientsäkerhetsplanen fastställd

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer patientsäkerhetsplan med tillhörande handlingsplan för Skaraborgs Sjukhus 2022. Den baseras på Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsplan och den nationella patientsäkerhetsplanen, och beskriver de sjukhusövergripande aktiviteter som planeras genomföras under år 2022, vilka mål som satts och indikatorer för uppföljning. Handlingsplanen är avsedd att vara en handbok för verksamheternas patientsäkerhetsarbete. Verksamhetscheferna ansvarar för att aktiviteterna genomförs på sina verksamhetsområden och Patientsäkerhetsfunktionen bidrar med stöd i patientsäkerhetsarbetet.

-Precis som namnet säger är patientsäkerhetsplanen ett oerhört viktigt dokument som hela vår vårdverksamhet grundar sig i. Den ger riktning och mål för att patienterna på ett säkert sätt ska få den vård och behandling de behöver, säger ordföranden för Skaraborgs Sjukhus styrelse, Pär Johnson.

 

Reviderad rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicyn inom Västra Götalandsregionen har setts över och reviderats under 2021. Uppdraget har genomförts av representant från Koncernstab HR samt representant från Koncernstab Regional Utveckling, Avdelning Miljö. Enligt remittenterna avviker inte förslaget nämnvärt från den nuvarande policyn, förutom vissa birttagna detaljer. Skaraborgs Sjukhus har inga synpunkter på förslaget till revidering av policyn.

 

För mer information:

Pär Johnson (L), ordförande, 070 942 30 13

Susanne Berglund (S), vice ordförande, 070 696 95 61

Stellan Ahlström, sjukhusdirektör, 0730-93 38 83


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07