Tillgängligheten vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) visar totalt sett en kurva som tydligt pekar uppåt.

För perioden januari-oktober 2021 har SkaS producerat cirka 12 000 fler besök än uppdrag enligt Vårdöverenskommelsen och cirka 1 200 färre vårdtillfällen. För både besök och vårdtillfällen är utförd volym högre än för motsvarande period 2020.

Här följer fler positiva besked:

  • Antal utförda operationer har ökat efter sommaren och är nu uppe i 2019 års nivå.
  • Måluppfyllelsen för behandling/operation uppgår till 48 procent efter oktober, vilket är en tydlig förbättring sedan augusti. Från mitten av november bemannas ytterligare två operationssalar, detta kommer att påverka produktionen och tillgängligheten positivt.
  • Måluppfyllelsen första besök somatik har de senaste två månaderna förbättrats och uppgår efter oktober till 73 procent. Antal patienter som får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar har minskat sedan i augusti, både för besök och operation.

-Det är tack vare våra fantastiska medarbetares fina insatser som patienterna får tillgång till god vård och som gör att SkaS kan presentera så glädjande resultat, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Oktober månads budgetavvikelse uppgår till -25,4 miljoner kronor och det ger en ackumulerad avvikelse på -142,8 miljoner kronor. Trots en lägre kostnad för bemanningsföretag i oktober jämfört med motsvarande månad 2020 är personalkostnadsutvecklingen hög i oktober, vilket främst beror på höga kostnader för övertid och mertid samt jour och beredskap. I oktober har sjukhuset även erhållit höga kostnader för köp av högspecialiserad vård och köp av garantivård, vilket påverkat oktoberresultatet negativt.

 

Ökad tillit för en verksamhet i balans

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar, att som komplement till den tidigare beslutade handlingsplanen för en ekonomi i balans även se ett ökat fokus på en verksamhet i balans med stöd av en utökad tillitsbaserad styrning.  Detta för att uppnå en tydligare målstyrning gällande produktivitet, medarbetarengagemang, ekonomi och verksamhet i balans.

Från och med 1 januari 2022 upphävs därför beslutet om särskild anställningsprövning vid Skaraborgs Sjukhus. Tillförordnade sjukhusdirektören Stellan Ahlström har från november 2021 förändrat ledningsstrukturen i syfte att implementera de positiva erfarenheterna från ledningsarbetet som uppstod under pandemin. Målsättningen är att få en ledningsorganisation som blir effektivare och har en bättre genomförandeförmåga i det nödvändiga arbetet med ständiga förbättringar och förändrade arbetssätt inom SkaS. För att lyckas med detta krävs att mandat och ansvar fördelas tillitsfullt i organisationen nu när SkaS kraftsamlar för att minska köer till operation och besök.

- Vi vill ta vara på den drivkraft och det engagemang från personalen som gjort att vi klarat av pandemin, trots näst intill omöjliga förutsättningar. Det är viktigt att vi försöker behålla detta i verksamheten framåt. Styrelsen har ett mål samt förhoppning att med detta beslut nå än mer av tillitsbaserad styrning genom att ta bort särskild anställningsprövning, för att i stället åter ge mandat och ansvar till respektive verksamhetschef att agera inom egen budget, säger ordförande Pär Johnson.

 

Många mål med positiva förtecken

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget och tilläggsbudget för 2022 och beskriver hur organisationen planerar att arbeta med de prioriterade mål och de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som beslutats i regionfullmäktiges budget. Det finns en hel rad målsättningar med positiva förtecken.

SkaS ska ligga signifikant över medel i alla nationella, regionala och lokala medicinska kvalitetsindikatorer och öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med överbeläggningar.

I detaljbudgeten framhålls också att delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas ut till närsjukhus eller andra specialistmottagningar, genom utbildningsinsatser och digital teknik. Ett annat framträdande område är arbetet med att öka produktiviteten, som är en central del i att effektivisera vården. Det vill säga, att förbättra kvaliteten till samma, eller helst lägre resurs.

Andra målsättningar är följande:

  • Fortsatt utveckling av mobila vårdmodeller, särskilt för patienter med kroniska och eller komplexa vårdbehov. Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar
  • Genom att erbjuda partnerskap och dialog ska vård och behandling utformas tillsammans med patienten. Patientens behov, resurser, förutsättningar och möjligheter efterfrågas och synliggörs.
  • För att öka tillgängligheten och uppnå måluppfyllelse för vårdgaranti har ett flertal aktiviteter påbörjats och kommer fortsätta under 2022. Bland dessa märks förbättringsarbete med syfte att öka produktiviteten och antal genomförda operationer på SkaS med målsättning att patienter i behov av ett kirurgiskt ingrepp ska erbjudas operationen inom rimlig tid utifrån behov.
  • Bedömningen inför 2022 är en ekonomisk obalans om cirka -250 miljoner kronor. En handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans fastställdes i juni 2021 för genomförande under 2021 och 2022.

-Det gläder mig att arbetet med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling intensifieras. Det är mycket viktigt och inte minst hörnstenarna, som utgörs av patientens fokus, allas delaktighet, basera beslut på fakta, arbete med processer, ständiga förbättringar, ledningens engagemang och helhetssyn. Det har historiskt sett varit ett allt för stort fokus på ekonomi i balans istället för en balans med medarbetar- och verksamhetsutveckling, säger styrelseordförande Pär Johnson.

För mer information:

Pär Johnson (L), ordförande, 070 942 30 13

Susanne Berglund (S), vice ordförande, 070 696 95 61

Stellan Ahlström, tf sjukhusdirektör, 0730-93 38 83

 


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07