Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) godkänner uppdragsutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning anestesi, operation och intensivvård.

De som antas till uppdragsutbildningen erhåller en utbildningstjänst på SkaS, vilket innebär tillsvidareanställning med bibehållen lön under hela specialistutbildningen samt betalda resor till studieorten. Efter avslutad utbildning genomförs en strukturerad introduktion med stöd från erfarna kollegor. Tjänsten innebär stora möjligheter till variation i arbetet och kombinationsmöjligheter till rotationstjänster mellan olika verksamheter och orter samt karriär- och utvecklingsmöjligheter.

-Vi vill medverka till en kvalitetssäkrad uppdragsutbildning utifrån riktlinjer i enlighet med högskoleförordningen, för att få fler att utbilda sig. Att SkaS även tillskapar detta som ett led i en karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor hoppas vi ökar attraktiviteten för sjukhuset som arbetsplats, säger styrelseordförande Pär Johnson.

Stöd till viktiga utbildningsbefattningar

Personalutskottet (PU) tillför medel för utbildningsbefattningar för sjuksköterskor och barnmorskor inom Västra Götalandsregionen. Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har tilldelats 9,6 miljoner för 2022 och fördelar hälften av medlen i enlighet med PU:s prioriterade specialistinriktningar och resten prioriteras av SkaS. Utbildningarna genomförs enligt konceptet utbildningsbefattning och omfattar studier i första hand på halvfart.

Denna satsning härrör från budgetuppdrag 2012 om kompetensutvecklingsinsatser för baspersonal, med fokus på sjuksköterskor.

-Det är nödvändigt med ett strategiskt arbete med utbildning och kompetensutveckling utifrån nuvarande och framtida kompetensbehov. Inte minst med de nya behov som kommer av förändrade arbetssätt såsom uppgiftsväxling och omställning, säger Pär Johnson, styrelseordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Medel till utveckling och arbetsstart

Personalutskottet (PU) tillför medel till förstärkt yrkesintroduktion eller kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare riktade mot de regionala utbildningsmodellerna. Medlen ska även gå till utbildning till gipstekniker vid högskola/universitet samt de prioriterade yrkeshögskoleutbildningarna. Skaraborgs Sjukhus har tilldelats 3,8 miljoner för 2022.

-Ett välkommet stöd för att ge medarbetare möjlighet att vidareutveckla sitt yrkeskunnande, men också för att ge nya medarbetare en bra start i arbetet, säger Pär Johnson, Skaraborgs Sjukhus styrelseordförande.

Tempohöjning i omställningsarbetet

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ställer sig bakom förslaget om ”Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård”. Avsändare är Politiskt samrådsorgan, SRO, där samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras. Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030.

-Det är angeläget för våra patienters bästa att det hålls ett högt tempo i det här arbetet, säger Pär Johnson, Skaraborgs Sjukhus styrelseordförande.

Revidering av hälso- och sjukvårdsavtal

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har mottagit en remiss avseende revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Avtalet reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommun och Västra Götalandsregionen (VGR). Avsändare till remissen är Politiskt samrådsorgan, SRO, där samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras. Skaraborgs Sjukhus har inte några synpunkter på förslaget.

-Det här är ett avtal som berör alla som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården och därför en mycket viktig del i hela arbetet inom Västra Götalandsregionen, säger Skaraborgs Sjukhus styrelseordförande Pär Johnson.

 

För mer information:

Pär Johnson (L), ordförande, 070 942 30 13

Susanne Berglund (S), vice ordförande, 070 696 95 61

Stellan Ahlström, tf sjukhusdirektör, 0730-93 38 83


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07