Efter det första kvartalet visar prognosen för Timrå kommuns verksamheter på en budgetavvikelse för 2018 på -25,3 miljoner kronor, med ett resultat på -17 miljoner kronor, i relation till budget på +8,3 miljoner kronor.

Nu kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till omfattande åtgärdskrav, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.

Oppositionsrådet Tony Andersson instämmer:

Ja, det är av stor vikt att vi ser över den här prognosen så att beslutande budgetramar hålls.

Underskott i förvaltningarna

Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på -10,9 mnkr. Det förklaras av ökade kostnader för försörjningsstödet, vilket har ökat sedan december 2017. Antalet placeringar inom vuxenvården och ungdomsärenden kopplat till missbruk och våld i nära relationer har även ökat påtagligt i relation till budget. Nämnden har inte heller lyckats med att hålla äldreomsorgen inom budget med höga kostnader för sjukfrånvaro.

Kultur- och tekniknämnden har ett resultat enligt budget för period, men medel avsatta för resterande del av året har inte förbrukats för planerat underhåll. Däremot beräknas snöröjningen och takskottningen ha medfört ökade kostnader i förhållande till budget på -4,6 mnkr.

Dessutom tillkommer en försämrad prognos vad gäller skatteintäkter, och inte minst har riktade statsbidrag budgeterats på finansförvaltningen som nu bedöms som osäkra att redovisas under 2018, säger kommunchef Andreaz Strömgren.

Åtgärder

För att hantera underskottet kommer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta ställning till hur budgeterat resultat ska uppnås för året. Det inbegriper att nämnder med underskott kan få krav på sig att vidta åtgärder för att klara budget, men också att övriga nämnder uppmanas till återhållsamhet.

Ytterligare information:

Ewa Lindstrand, kommunalråd, tfn 070-551 58 85

Tony Andersson, oppositionsråd, tfn 070-190 36 63

Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn 060-16 31 00


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommun