Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen kring behandlingshem för unga flyktingar, förstärkning av första linjens vård vid psykisk ohälsa hos unga och förslag till nationellt uppdrag inom cancervården till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stöd till behandlingsteam för unga flyktingar

Av de cirka 27 000 asylsökande som bor på olika asylboenden i Västra Götalandsregionen är det 11 400 som är barn under 18 år. Socialstyrelsen har i tidigare rapporter uppskattat att cirka 30 procent av de flyktingar som kommer till Sverige har varit med om traumatiserande upplevelser. Forskning har visat en förhöjd förekomst av depressioner och ångesttillstånd hos flyktingar och invandrare. Detta är bakgrunden till att Svenska Röda korset har skickat en ansökan om ekonomiska medel till Västra Götalandsregionen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade att finansiera ett 3-årigt projekt med mobila behandlingsteam för barn och ungdomar som varit med om traumatiserande upplevelser.  Kostnaden för detta uppgår till 2,1 mnkr första året och 2 mnkr per år 2017-2019.

Behandlingsteamet föreslås bestå av två psykologer och en fysioterapeut och att utgå från ett befintligt behandlingscenter i Göteborg. Teamet är tänkt att resa i regionen och möta upp personal och ungdomar på plats på boenden. Samverkan kommer att ske med befintlig vård, främst vårdcentraler i närområdet, ungdomsmottagningar och liknande.

Västra Götalandsregionen tecknar ett avtal om så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Svenska Röda Korset. IOP är en avtalsform som ska utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn, som t ex föreningar eller kyrkor, att utgöra en viktig del av välfärdsutvecklingen och att komplettera det offentliga vårdutbudet.

Förstärkning av första linjens vård vid psykisk ohälsa hos unga

Vid onsdagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen, genom ett tilläggsuppdrag till fem till sex vårdcentraler, att förstärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 7-18 år. I uppdraget till dessa vårdcentraler ingår också att vara en resurs för personer som är äldre än 18 år vad gäller utredning av begåvningsnivå. Insatserna är ett pilotprojekt och finansieras genom det statsbidrag som finns inom området.

Modellen utvärderas efter ett år, innan ett eventuellt breddinförande sker. Beslutet innebär också att Västra Götalandsregionen tar fram en plan för kompetenshöjning inom området psykisk ohälsa för primärvården. Man vill även utreda hur psykologtjänster på vårdcentralerna ska kunna stärkas.

Satsningen utgår från ett uppdrag från psykiatriberedningen att utreda hur första linjens vård vid psykisk ohälsa och sjukdom kan utvecklas och stärkas i hela Västra Götaland. Bakgrunden är ökad ohälsa på grund av psykiska diagnoser. Allt fler söker hjälp för sina problem. Vidare handlar det om en önskan om en större tydlighet vart medborgare ska vända sig med besvär och behov av att tydliggöra ansvarsfördelning mellan aktörer. En ökad flyktingtillströmning samt en stark kunskapsutveckling inom psykiatriområdet ger också behov av en bredare arsenal av metoder.

Förslag till nationellt uppdrag inom cancervården till Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att lämna synpunkter på en remiss från Regionala Cancercentrum i Samverkan. Remissen rör bland annat rekommendationer om att koncentrera viss cancervård. Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslagen i remissen.

De sex åtgärder som nämns i förslaget är: lever- och gallvägscancer, bukspottkörtelcancer, retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, äggstockscancer, njurcancer samt cystektomi vid urinblåsecancer.

I remissen anges rekommendationer om nivåstrukturering av vissa cancerformer – dessa följs i allt väsentligt redan i Västra Götalandsregionen. I sitt remissvar konstaterar Västra Götalandsregionen att en fortsatt generell koncentration av högspecialiserad vård behöver ske nationellt i enlighet med regeringens utredning om den högspecialiserade vården, ”Träning ger färdighet”, och regionalt enligt Västra Götalandsregionens utvecklingsplan.

Förutsättningarna för nationella åtaganden vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande dessa cancerformer utreds och besvaras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kontakt

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Bo Carlsson, kommunikatör, 0705-695166.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se