Sophiahemmet Högskola ställer sig bakom ett gemensamt klimatramverk som tagits fram av 36 universitet och högskolor. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte presentera en konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

– Vi som lärosäte måste ta klimatförändringarna på allvar där exempelvis hälso- och sjukvården står för 21 procent av den offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser. Våra studenter som utbildas för att arbeta inom vården måste få med sig kunskap och verktyg för att bidra till att klimatmålen uppnås, säger Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet Högskola.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar att takten i klimatomställningen måste öka drastiskt om uppvärmningen ska kunna hållas under två grader. Det kräver en snabb omställning av hela samhällsekonomin. Alla samhällssektorer påverkas och för högskolesektorn har följande aktiviteter störst potential att göra väsentlig skillnad i klimatomställningen:

  • Utbilda medborgare och ledare som ska genomföra denna omställning
  • Utveckla lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser, och även sänka deras halt i atmosfären, samt att delta i införandet av dessa lösningar.
  • Sprida den kunskap som tas fram.
  • Forska om klimatförändringar – både om hur de ska kunna motverkas och om hur viska ställa om för att hantera dem.

Ramverket syftar också till att minska klimatpåverkan från lärosätenas egen verksamhet. Det handlar om tjänsteresor, internationella aktiviteter, avfallshantering, energianvändning med mera, men också om att utveckla utbildningarnas lärandemål. Därför behövs klimatramverket som ett viktigt gemensamt verktyg, och de anslutna universiteten och högskolorna kommer att träffas årligen för att hjälpa varandra med arbetet.

– Vi har beslutat att högskolans hållbarhetsarbete ska utgå från Agenda 2030. Vi har tagit fram konkreta mål som handlar om hur vi kan begränsa vår klimatpåverkan och hur vi kan rusta våra studenter för att kunna bidra till ett hållbart och klimatsmart arbetsliv, säger rektor Johanna Adami.

För mer information: Pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola

Presskontakter

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16