Sophiahemmet Högskola arbetar aktivt för att FN:s sjutton globala mål för en hållbar framtid ska kunna uppnås. Agenda 2030 är något alla branscher måste ta på allvar, tycker rektor Johanna Adami.

Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami tror att vi kan nå målen i agenda 2030 - men det förutsätter att alla branscher samarbetar.

– Vi kommer lyckas nå målen under förutsättning att alla medverkar och samverkar - lokalt, nationellt och internationellt - och tar sin del av ansvaret, säger Johanna Adami som är huvudansvarig för ett seminarium i Almedalen om hur svenska universitet och högskolor kan bidra för att nå målen för Agenda 2030.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

– Sophiahemmet har både högskoleverksamhet och sjukvårdsverksamhet som utgår från en humanistisk värdegrund. Vi har därmed både ett ansvar och många möjligheter att bidra så att världen utvecklas och blir bättre – för alla, säger Johanna Adami.

Konkreta åtgärder
Hon nämner att högskolan ger specifika kurser om de globala målen men också att Agenda 2030 framförallt kommer att integreras i alla utbildningar och att studenternas kunskaper ska utvärderas. Dessutom kommer högskolans policy kring tjänsteresor, avfallshantering och energianvändning ses över.

– Genom högskolans kollegiala organ har högskolan tagit fram en gemensam strategi där de globala målen är utgångspunkten. Dessa är beslutade i alla ledningsnivåer. Genom att integrera detta i kvalitetssystemet med mätbara nyckeltal så kan vi följa upp dem systematiskt. 

Text: Pia Hultkrantz
Foto: Karin Boo

Presskontakter

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16