Kvinnors totala pension är lägre än mäns oavsett vilken sektor de har arbetat i, men skillnaden har minskat över tid. Det beror på att män i genomsnitt har haft högre inkomster än kvinnor under arbetslivet. Utan pensionssystemets grundskydd i form av garanti- och bostadstillägg samt efterlevandepension skulle skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner vara ännu större. Skillnaden mellan kvinnors och mäns totala pensioner beräknas minska i framtiden, eftersom inkomstskillnaderna i arbetslivet minskar. Det visar den analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjort på uppdrag av regeringen.

Vissa ersättningar från det allmänna pensionssystemet, som garanti­pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd har en sammanpressande effekt på inkomstskillnaderna mellan pensionärer, eftersom de lyfter upp de pensionärer som har lägst inkomst. En större andel kvinnor än män får dessa förmåner. Även efterlevandepensionen minskar skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner något.

Inkomstpensionen har också en sammanpressande effekt på inkomst­skillnader mellan pensionärer, eftersom inkomster över en viss gräns inte ger pensionsrätt. En större andel män än kvinnor har en förvärvsinkomst över denna gräns. Däremot ger tjänstepensionerna pensionsrätt även för inkomster över gränsen i den allmänna pensionen. Tjänstepensionerna bidrar därför till att befästa de inkomstskillnader mellan olika grupper som uppstått i arbetslivet även under tiden som pensionär.

Premiepensionen bidrar inte till könsskillnader i total pension för dagens pensionärer. Däremot ökar den privata pensionen skillnaderna mellan mäns och kvinnors totala pension något.

Eftersom pensionerna speglar inkomstskillnader och inkomstspridning i arbetslivet kommer det även finnas skillnader mellan kvinnors och mäns totala pensioner i framtiden. Men skillnaden kommer att minska. Tjänste­pensions andel av den totala pensionen kommer enligt ISF:s beräkningar att minska. Det beror på att de nya avtalen ger en lägre tjänstepension än de avtal som gäller för dagens pensionärer. Premiepensionen kommer däremot öka vilket leder till att de framtida totala pensionerna kommer att ligga på ungefär samma nivå som i dag.

Eftersom många placerar sitt kapital i förvalsalternativ kommer spridningen i kapitalavkastning i premiepensioner och tjänstepensioner endast att förklara en liten del av spridningen i total pension i framtiden. Staten och arbetsmarknadens parter har således ett stort ansvar vid utformandet av dessa förval.

   – Det finns en övertro på att kapitalavkastningen skapar stor spridning i pensionerna. Men eftersom majoriteten placerar pensionskapitalet i samma fonder eller försäkringar har avkastningen från dessa en liten betydelse för pensionernas framtida spridning, säger Gabriella Sjögren Lindquist en av författarna till rapporten.

Det är mycket få förvärvsarbetande som står utanför tjänstepensions-systemet under en längre tid. Om andelen som får avsättningar till tjänste­pension skulle minska i framtiden, skulle skillnaderna mellan män och kvinnor bli mindre. Det finns dock inget som pekar på att tjänste­pension­ernas täckningsgrad skulle bli lägre i framtiden.

Rapportens titel

Kvinnors och mäns pensioner - En analys av skillnader och spridning i pensionsinkomster i dag och i framtiden, ISF Rapport 2017:8

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av projektledare Gabriella Sjögren Lindquist, tel. 08-58 00 15 14.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör, tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Läs mer om rapporten

Presskontakter

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00