Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under en treårsperiod. För pengarna skapas ett kompetensnav, som ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.

För att elektrifieringen av industrin och transportsektorn ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens. Fotograf/Källa: Jonas Bilberg/Bredda bilden

Skaraborg och Västsverige, liksom Sverige och globalt, står inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en av vår tids största industriella omställningar. För att den ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led. Etableringen av batteritillverkning i Västra Götaland innebär att det redan på kort sikt blir en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft med kompetens inom batteriproduktion. I Skaraborg förväntas omställningen bli särskilt påtaglig inom fordonsindustrin.

- Kompetensomställning och kompetensförsörjning är en nyckel för att Västra Götaland ska lyckas ställa om. Det behövs både ny och befintlig kompetens inom fordonsindustri, inklusive underleverantörer, samt en kraftfull uppbyggnad av utbildningar i Västra Götaland. Kompetensnavet i Skaraborg ska fylla en viktig funktion i att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Bred samverkan krävs för att möta industrins kompetensbehov

Trots att Västra Götaland är nationellt ledande inom både fordon och kemi krävs kompetensinsatser och samverkan på alla nivåer för att möta behoven i en helt ny svensk näringsgren, batteritillverkning för elfordon. Kompetensnavet ska stödja den förväntade utvecklingen och vara en motor i arbetet för att identifiera och säkerställa efterfrågade kompetensinsatser för arbetslivets och individers omställningsbehov. Kompetensnavets arbete ska ske i nära samverkan med Skaraborgs näringsliv och industri, samt aktörer som gymnasie- och vuxenutbildning, akademi och branschorganisationer.

- Skaraborg blir allt intressantare för internationella bolag ur ett etablerings- och investeringsperspektiv. Tillverkningsindustrin här utmärker sig särskilt genom Skaraborgs tradition och utbredning i samtliga kommuner, men även i relation till Västra Götaland och övriga regioner i landet. Här finns därför potential för en kontinuerlig kompetens- och innovationsutveckling tillsammans med forskningscentra som samverkar med näringslivet, säger Katarina Jonsson (M), ordförande Skaraborgs kommunalförbund.

Satsningen fokuserar i ett första steg på de som berörs av omställningen inom fordonsindustrin men successivt under genomförandet kan projektet breddas mot fler delar av arbetsmarknaden i Skaraborg. Arbetet ska vara nära kopplat till branschråd och andra sektorer på arbetsmarknaden i Västsverige.

Kontakt:

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070-867 16 21

Katarina Jonsson, ordförande Skaraborgs kommunalförbund
Tel: 0734-61 42 77

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99