Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde på fredagen bland annat om att inleda processen med att inrätta en Mini-Mariamottagning i Fyrbodal för att motverka alkohol-, drog- och spelberoende bland ungdomar.

Mini-Maria är en integrerad mottagning där personal från både kommun och region samverkar, och vars syfte är att motverka alkohol-, drog- och spelberoende bland ungdomar.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner nu en överenskommelse mellan nämnden och styrelsen för Regionhälsan för att inrätta en Mini-Mariamottagning i Fyrbodal. Om även styrelsen för Regionhälsan beslutar att godkänna tilläggsöverenskommelsen, får Regionhälsan uppdraget att, i samverkan med kommunerna, bedriva Mini-Maria-verksamhet i nämndens område.

Innan verksamheten kan starta måste ett samverkansavtal upprättas mellan nämnden och en eller flera kommunala huvudmän. Förhoppningen är att nämnden ska kunna besluta om att godkänna samverkansavtal i juni. Samtliga kommuner beslutar själva om de ska ingå i samverkansarbetet om Mini-Maria eller ej.

Motverka alkohol-, drog- och spelberoende

Det övergripande målet med Mini-Maria Fyrbodals verksamhet är att motverka alkohol-, drog- och spelberoende bland ungdomar upp till 21 år. Mini-Maria Fyrbodal ska nå unga människor i ett tidigt skede av risk- och missbruk för att förhindra att detta utvecklas till ett beroende och allvarlig psykisk ohälsa, samt arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån en tvärprofessionell ansats.

Mini-Maria ska därför vara en lättillgänglig verksamhet med tydliga kontaktvägar som är anpassade till målgruppen. Mini-Maria ska sträva efter att vara välkänd bland unga och deras närstående, och att de unga har vetskap om vad de kan få hjälp med på mottagningen. Mottagningen ska även vara känd för de professionella och ideella som arbetar med ungdomar upp till 21 år; som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer, polis med flera.

Västra Götalandsregionen är huvudman för den del av verksamheten som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En eller fler av de deltagande kommunerna utsedd kommun/kommuner är huvudman/huvudmän för den verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL).

Fysisk närvaro i hela Fyrbodal

Verksamheten utgörs av ett team som har i uppgift att svara för verksamheten i hela Fyrbodals-området. För att kunna möta lokala önskemål och behov ska Mini-Maria Fyrbodal ha en hög flexibilitet och erbjuda fysisk närvaro i samtliga kommuner.

Alla ungdomar, närstående och samarbetspartners ska ha god tillgänglighet till Mini-Maria Fyrbodal. Besök bokas i första hand i förväg, men viss tid bör avsättas för ”drop-in”. Verksamheten ska också utformas för att kunna erbjuda god tillgänglighet med ett gemensamt telefonnummer och via digitala mötesplatser motsvarande Ungdomsmottagningarnas UM Online.

* * *

Sammanträdets handlingar

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter

Kontaktpersoner:
Linda Jansson (M), ordförande norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 070 - 216 13 79
Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 072 – 542 42 39

Kommunikatör: Thomas Schulz Rohm, Koncernkontoret, 070 - 020 79 72

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99