Södra Älvsborgs Sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Patient med en kronisk inflammatorisk sjukdom i kotpelaren är i behov av akut operation i buken. I samband med svåra förhållanden vid intubation upptäcks efter operationen att det har uppstått fraktur i patientens nacke. Patienten får genomgå ytterligare operation för sin nackfraktur med eftervård på intensivvårdsavdelning. Hens allmäntillstånd försämras och patienten avlider stilla i närvaro av närstående.

Utredningen enligt lex Maria har till syfte att identifiera eventuella bakomliggande undvikbara händelser som kan ha bidragit till händelseutvecklingen för patienten. Vidare säkerställa att adekvata rutiner följs i samband med det inträffade.

Varför anmälan enligt lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och lex Mariaförordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning.

För ytterligare information, kontakta

Sara Degerman Carlsson, chefläkare, nås via pressjouren 033 - 616 2444

Katherina Hansson, patientsäkerhetstrateg, nås via pressjouren 033 - 616 2444


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är ett av tre stora länssjukhus i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset erbjuder akutsjukvård och specialistsjukvård med specialiserad kompetens inom både öppen- och slutenvård. SÄS är också ett forsknings- utbildnings- och innovationssjukhus som ständigt arbetar med utveckling. Upptagningsområdet är Sjuhärad med 300 000 invånare. SÄS har 3700 anställda som gör skillnad för invånarna.  

Presskontakter

Presstjänst Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 24 44