Tillgängligheten till första besök och behandling fortsätter att öka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan september 2021 minskar antalet patienter som väntar på vård. Samtidigt innebär den kommande sommarperioden en särskild ansträngning för sjukhusets medarbetare.

En viktig del i arbetet med att beta av vårdköerna är effektivt utnyttjande av operationssalarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fotograf/Källa: SU

– Alla som arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fokus på patienterna och det ger tydliga resultat. Det är mycket positivt att köerna fortsätter att minska. Samtidigt står vi inför sommarperioden då medarbetarna behöver semester och återhämtning. Styrelsen har fått flera rapporter om de viktiga förberedelserna inför sommaren, säger styrelseordförande Gustaf Josefson.

Med stort fokus på att förbättra tillgängligheten och möta det uppdämda vårdbehovet efter pandemin har verksamheterna successivt ökat antalet första besök och under de senaste veckorna har sjukhuset till och med utfört fler första besök än planerat.

Satsning på operationer på kvällar och helger

För att korta vårdköerna genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett flertal olika satsningar. Ett exempel är det mobila operationsteam som under vardagar gått in och gjort särskilda satsningar för vissa verksamheter på olika operationsavdelningar. Flera verksamheter satsar också på extramottagningar och operationer på kvällar och helger, däribland handkirurgin, barnkirurgin, thorax och öron/näsa/hals.

En viktig del i arbetet med att beta av vårdköerna är effektivt utnyttjande av operationssalarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hittills i år har sjukhuset kunnat nyttja 816 fler salsdagar jämfört med motsvarande period 2019 (innan pandemin), vilket gagnar patienterna.

– Vi har genomfört 1208 fler planerade operationer under perioden februari-maj i år jämfört med motsvarande period 2019, säger Anna Elander, en av de ansvariga för kökortningsprojektet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utan att ha mer personal har vi fler operationssalar öppna och använder dem minst lika effektivt.

Högre söktryck till nästan alla akutmottagningar

Samtidigt söker allt fler patienter vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Remissinflödet har ökat med 5,8 procent jämfört med samma period 2021. När det gäller den somatiska vården har den största ökningen skett inom verksamhetsområdena hud, öron/näsa/hals och urologi. Inom den psykiatriska vården har barn- och ungdomspsykiatrin haft ett ökat inflöde på 22 procent.

Hittills i år har 76 958 patienter besökt någon av sjukhusets akutmottagningar och nästan alla akutmottagningarna ser ett högre söktryck jämfört med motsvarande period föregående år. Det är totalt 9 795 fler besökande (15 procent) jämfört med motsvarande period 2021.

Detta framgår av delårsrapporten för april som styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset fattade beslut om den 2 juni.

Flera åtgärder inför sommarperioden

Sommarperioden förväntas bli ansträngd, med färre öppna vårdplatser jämfört med förra sommaren. En särskild grupp med representanter från flera verksamheter har på uppdrag av sjukhusledningen sedan i januari arbetat med att planera sommaren. En av åtgärderna är en särskild organisering utifrån erfarenheter från pandemin, med dagliga avstämningar och sjukhusövergripande samordning och prioritering. Arbetssättet har förbättrat samarbetet över hela sjukhuset och visat sig vara framgångsrikt för att använda sjukhusets resurser optimalt.

Cirka 900 medarbetare har anställts på semestervikariat, vilket är ungefär lika många som förra sommaren.

– Trots alla förberedelser kommer årets sommar sannolikt att bli tuff för sjukhuset och för alla medarbetare som redan arbetat mycket hårt under flera års pandemi. Jag imponeras varje dag av medarbetarnas engagemang för patienterna, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Perioden januari till april uppgick det ekonomiska resultatet till minus 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,2 procent av omsättningen. Sahlgrenska Universitetssjukhusets prognos för helåret 2022 uppgår till minus 125 miljoner kronor.

– Vi klarar det ekonomiska resultatet mycket bra så här långt, särskilt sett i ljuset av att året inleddes med en pandemi som inneburit att vi inte helt kunnat utföra den vård vi planerat och därmed tappat en del intäkter, säger ekonomidirektör Anders Glansén.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering bedriver Sahlgrenska Universitetssjukhuset landets bästa kliniska forskning.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00