Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde/Distansmöte Tid: Kl. 09:30 – 14:00

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1.Yttrande till justitieombudsmannen

Diarienummer SKAS 2022-00277

2. Utvecklingsplan Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2022-00368

3. Delårsrapport 2022 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2022-00358

4. Enkätverktyg för realtidsuppföljning av patientupplevelser

Diarienummer SKAS 2022-00329

 

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 31 maj 2022

Diarienummer SKAS 2022-00039

 

Anmälningsärenden

1.Månadsrapport tillgänglighet april 2022

Diarienummer SKAS 2022-00148

2. Omställnings- och samordningsberedningens beslut om Process för ordnad överföring av vård

Diarienummer SKAS 2022-00283

3. Regionfullmäktiges beslut om Bokslutsdispositioner för år 2021

Diarienummer SKAS 2022-00287

4. Regionfullmäktiges beslut om Västra Götalandsregionens årsredovisning 2021

Diarienummer SKAS 2022-00288

5. Regionfullmäktiges beslut om Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2021 års verksamhet

Diarienummer SKAS 2022-00294

6. Regionfullmäktiges beslut om Politisk organisation för mandatperioden 2023 – 2027

Diarienummer SKAS 2022-00295

7. Regionfullmäktiges beslut om Initiativärende Grönblå särskild lönesatsning

Diarienummer SKAS 2022-00301

8. Regionfullmäktiges beslut om Ledamot i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2022-00303

9. Frågor om hälso- och sjukvårdens insatser för att omhänderta ett uppdämt vårdbehov

Diarienummer SKAS 2022-00306

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Återrapportering av uppdrag om fördjupad kostnadskalkyl och förslag till finansiering av handlingsplanen för huvudvärksvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00318

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Kompletterande information om stärkt samordning kring förlossningsvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00319

12. Regionstyrelsens beslut om Patientsäkerhetsberättelse 2021

Diarienummer SKAS 2022-00324

13. Regionstyrelsens beslut om Dimensionering, prioritering och finansiering av ATBTST-läkare

Diarienummer SKAS 2022-00325

14. Regionstyrelsens beslut om Strålskyddsbokslut 2020 och 2021

Diarienummer SKAS 2022-00360

15. Regionstyrelsens beslut om Förändring av styrmodell IS/IT

Diarienummer SKAS 2022-00361

16. Arvodesberedningens beslut om Redovisning av stickprovskontroll av förlorad arbetsinkomst under 2021

Diarienummer SKAS 2022-00365

 

Information

A. Kvalitet och patientsäkerhet

B. Kraftsamling Skaraborgs Sjukhus (Kraftsamlingsområde Behålla och rekrytera)

C. Arbetsmiljö

D. Kommunikation

E. Uppföljning produktivitet BUP

F. Uppföljning av planerade och genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan

G. Styrelsens indikatoruppföljning 2022

H. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

I. Produktionsplanering och uppföljning produktion

J. Sjukhusdirektörens information

K. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07