Plats: Distansmöte Tid: Kl. 08:30 – 13:00

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1.Årsredovisning 2021 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2022-00057

2. Tilläggsöverenskommelse 2022-2023 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om bedömningsbilar

Diarienummer SKAS 2021-00786

3. Remiss - Rese- och mötespolicy

Diarienummer SKAS 2021-00645

4. Internkontrollplan 2022

Diarienummer SKAS 2021-00713

5. Patientsäkerhetsplan med handlingsplan 2022

Diarienummer SKAS 2022-00043

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 31 januari 2022

Diarienummer SKAS 2022-00039

Anmälningsärenden

1.Förlängning av beslut om tillfällig förändring av delegeringsordningen - kollektivavtalstecknande

Diarienummer SKAS 2020-00374

2. Engångsbelopp till anställda i Västra Götalandsregionen med anledning av covid-19

Diarienummer SKAS 2021-00043

3. Former för politiska möten fram till 31 januari 2022

Diarienummer SKAS 2021-00721

4. Regionfullmäktiges beslut om Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Diarienummer SKAS 2021-00728

5. Regionfullmäktiges beslut om Motion av Helena Thelin (S) med och Hanne Jensen (S) om att utveckla sjukresor

Diarienummer SKAS 2021-00729

6. Regionfullmäktiges beslut om Ny ersättningsmodell för utomlänsvård på Västra Götalandsregionens sjukhus från och med 2022

Diarienummer SKAS 2021-00730

7. Personalutskottets beslut om Återrapportering om inventering av utbildningsplatser inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00731

8. Personalutskottets beslut om Dimensionering och finansiering av bastjänstgöringsplatser för läkare 2022

Diarienummer SKAS 2021-00733

9. Personalutskottets beslut om Uppföljning av initiativet vårdnära servicetjänster

Diarienummer SKAS 2021-00734

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Stärkt samordning kring förlossningsvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00739

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fortsatt hantering av tillfälliga förändringar i patientavgifter och sjukreseregelverk med anledning av covid-19

Diarienummer SKAS 2021-00740

12. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Förlängning av beslut om avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av smittskyddslagen (SFS 204:168)

Diarienummer SKAS 2021-00741

13. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om avancerade endoskopiska åtgärder i nedre luftvägarna som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00742

14. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om extraktion av pacemakerutrustning som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00743

15. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om HIPEC, cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00744

16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om Isolerad Hyperterm Perfusion som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00745

17. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om medfödda metabola sjukdomar som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00746

18. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om svårbehandlad epilepsi som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00747

19. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om systemisk amyloidos som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00748

20. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00749

21. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om transbronkiell subpleural lungbiopsi med kryoteknik som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00750

22. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om kurativt syftande behandling av vulvacancer som nationell högspecialiserad vård

Diarienummer SKAS 2021-00751

23. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Stärkt akutvårdkedja för ökad trygghet till invånarna

Diarienummer SKAS 2021-00761

24. Digitaliseringsdirektörens beslut om rutin för planerad nedstängning av IT-system på grund av kritisk sårbarhet

Diarienummer SKAS 2021-00767

25. Regionfullmäktiges och regionstyrelsens Beslut om Publicering av styrelse-/nämndprotokoll

Diarienummer SKAS 2021-00792

26. Regionstyrelsens Beslut om Uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn[1]och ungdomspsykiatrin - justering av finansieringsmetod

Diarienummer SKAS 2021-00793

27. Regionstyrelsens beslut om Möjlighet till fri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen i samband med covid-19 kvartal1 2022

Diarienummer SKAS 2021-00794

28. Regionstyrelsens Beslut om Stärkt samordning kring förlossningsvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00795

29. Regionfullmäktiges beslut om Nytt reglemente för fastighetsnämnden samt justerade reglementen för regionstyrelsen med flera

Diarienummer SKAS 2022-00040

30. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Förtydligande och inriktning avseende Västra Götalandsregionens samlade behov av neonatalvård

Diarienummer SKAS 2022-00054

31. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Uppföljning efter covid-19

Diarienummer SKAS 2022-00055

32. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Framtida alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00056

33. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Kartläggning av specialistpsykiatrin för att nå en jämlik vård inom Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00062

Information

A. Patientsäkerhetsberättelse 2021

B. Effekt åtgärdsplan läkemedel 2021 och åtgärdsplan läkemedel 2022

C. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

D. Styrelsens indikatoruppföljning 2022

E. Produktionsplanering och uppföljning produktion

F. Uppföljning av planerade och genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan

G. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

H. Kvalitet

I. Kontroll enligt internkontrollplanen till styrelsen- Följsamhet till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

J. Arbetsmiljö

K. Kommunikation

L. Sjukhusdirektörens information

M. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07