Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 - 15:30

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1.Vårdöverenskommelse 2022 mellan styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer SKAS 2021-00526

2. Tilläggsöverenskommelse 2022 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00528

3. Delårsrapport augusti 2021 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00525

4. Överenskommelse mellan Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset om regional laboratoriemedicin 2022

Diarienummer SKAS 2021-00510

5. Fastighetsöverenskommelse 2022 mellan Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter

Diarienummer SKAS 2021-00518

6. Serviceöverenskommelse 2022 mellan Skaraborgs Sjukhus och Regionservice

Diarienummer SKAS 2021-00517

7. Remiss Inköpspolicy

Diarienummer SKAS 2021-00432

8. Sammanträdestider 2022 för Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00001

 

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 30 september 2021

Diarienummer SKAS 2021-00067

 

Anmälningsärenden

1.Ordnat införande etapp 2 2021

Diarienummer SKAS 2019-00201

2. Regionstyrelsen Beslut om förlängning av Åtgärder gentemot externa parter med anledning av Covid-19 2021-06-15

Diarienummer SKAS 2020-00532

3. Dom från Kammarrätten i Jönköping

Diarienummer SKAS 2020-00697

4. Regionfullmäktiges godkännande av Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2021

Diarienummer SKAS 2021-00403

5. Regionfullmäktiges faställande av Budget 2022 för Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00404

6. Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens Beslut om Sammanträdestider för regionfullmäktige 2022

Diarienummer SKAS 2021-00405

7. Regionfullmäktiges Beslut om Sjukhusens åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans

Diarienummer SKAS 2021-00411

8. Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 15 juni 2021 - Borttagande av dolda telefonnummer i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00421

9. Beslut från regionstyrelsen - Regional plan för implementering av nationell strategi för life science

Diarienummer SKAS 2021-00422

10. Hälso-och sjukhusdirektörens Beslut om Regional medicinsk riktlinje Tillämpning av nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention.

Diarienummer SKAS 2021-00425

11. Personalutskottets beslut om Regional prioritering och fördelning av STplatser 2022

Diarienummer SKAS 2021-00426

12. Personalutskottets beslut om kompetensutveckling för psykologer – ”Specialistpsykolog i VGR”

Diarienummer SKAS 2021-00427

13. Återkoppling om uppdrag om regiongemensam modell för kombitjänster

Diarienummer SKAS 2021-00431

14. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens Beslut om Mål och inriktning 2022- 2023 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer SKAS 2021-00433

15. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens Beslut om - Förstärkningsmedel 2021 missbruk beroende ungdomar och unga vuxna

Diarienummer SKAS 2021-00434

16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2022-2023

Diarienummer SKAS 2021-00436

17. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Handlingsplan för En ännu bättre cancerrehabilitering

Diarienummer SKAS 2021-00438

18. Bifallen motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnens Beslut om Bifallen motion av Carina Örgård (V) och Bille Karlsson (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen

Diarienummer SKAS 2021-00439

19. Psykiatriberedningens Beslut om Utredning av den rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00440

20. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Västra Götalandsregionens samlade behov av neonatalvård Diarienummer

SKAS 2021-00441

21. Hälso- och sjukvårdsdirektören Besut om Plan för långvarig icke malign smärta i Västra

Diarienummer SKAS 2021-00442

22. Utsänt beslut från HSS den 30 juni 2021 - § 181 2-års uppföljning av sprututbytesverksamheten i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00443

23. Regionstyrelsens Beslut om Nyttorealiseringsplan och uppföljningsplan för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) samt modell för effekthemtagning

Diarienummer SKAS 2021-00444

24. Regionstyrelsen Beslut om Godkännande av underskott för vissa sjukhusstyrelser

Diarienummer SKAS 2021-00445

25. Regionstyrelsens Beslut om Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2022-2024

Diarienummer SKAS 2021-00446

26. Regionstyrelsens Beslut om Möjliga alternativ för hantering av ökade hyror och avskrivningskostnader

Diarienummer SKAS 2021-00447

27. Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 29 juni 2021 - Förenklad ersättningsmodell för sjukhusen från 2022

Diarienummer SKAS 2021-00448

28. Regionstyrelsens beslut om Förenklad ersättningsmodell för sjukhusen från 2022

Diarienummer SKAS 2021-00448

29. Regionstyrelsens beslut om Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2022

Diarienummer SKAS 2021-00449

30. Regionstyrelsens Beslut om Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2022

Diarienummer SKAS 2021-00449

31. Regionstyrelsens Beslut om Sammanträdestider för regionstyrelsen, dess utskott och beredningar 2022

Diarienummer SKAS 2021-00450

32. Regionstyrelsens Beslut om Riktlinje användande av e-post i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00451

33. Regionstyrelsens Beslut om Riktade statsbidrag 2022

Diarienummer SKAS 2021-00452

34. Beslut från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds Beslut om Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan Svenska Sjöräddningssällskapet och Västra Götalandsregionen, genom Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Diarienummer SKAS 2021-00455

35. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO om fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet för sprututbyte i Västra Götalandsregionen från ...3.pdf

Diarienummer SKAS 2021-00489

36. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Kompetensutveckling försäkringsmedicin och implementering av rehabiliteringskoordinering

Diarienummer SKAS 2021-00507

37. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Handlingsplan för huvudvärksvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00508

38. Regional medicinsk riktlinje för tillämpning av nationellt vårdprogram för bröstcancer

Diarienummer SKAS 2021-00550

 

Information

A. Rapport MR-utredning

B. Information från verksamhetsområde K3 (barn och kvinna) och K4 (ortopedi)

C. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

D. Uppföljning av planerade och genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan

E. Eventuellt behov av ägarstyrd investering

F. Redovisning nettoårsarbetare, tillsvidareanställda samt visstidsanställda i relation till pandemin

G. Lönekartläggning 2020

H. Arbetsmiljö

I. Lokaler Falköping

J. Arbetet med omställning av vården

K. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

L. Kvalitet och patientsäkerhet inklusive effekt åtgärdsplan för läkemedel t.o.m. augusti

M. Kommunikation, presentation av ny kommunikationschef

N. Covid-19/Nya normala

O. Sjukhusdirektörens information

P. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Presstjänst Kommunikationsenheten

kommunikationsenheten.skas@vgregion.se

0500-431000

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07

Jan Nyman

kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

+46702544162