Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl 09:30 – 16:15

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1.Fastighetsöverenskommelse 2023 mellan Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter

Diarienummer SKAS 2022-00506

2. Serviceöverenskommelse 2023 mellan Skaraborgs Sjukhus och Regionservice

Diarienummer SKAS 2022-00505

3. Digitaliseringsöverenskommelse 2023 Skaraborgs Sjukhus och Koncernstab digitalisering

Diarienummer SKAS 2022-00510

4. Remissvar om förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i VGR 2023 - 2027

Diarienummer SKAS 2022-00379

5. Sammanträdestider för Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2023

Diarienummer SKAS 2022-00001

6. Handlingsplan till Kraftsamlingsområde – Samverkan

Diarienummer SKAS 2022-00547

7. Delårsrapport augusti 2022 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2022-00543

8. Tilläggsöverenskommelse 2023:1 mellan styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden om förändringar i vårdöverenskommelse 2022-2023 för år 2023

Diarienummer SKAS 2021-00526

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 29 september 2022

Diarienummer SKAS 2022-00039

Anmälningsärenden

1 Dom från Kammarrätten i Jönköping

Diarienummer SKAS 2022-00210

2. Månadsrapport tillgänglighet augusti 2022

Diarienummer SKAS 2022-00148

3. Månadsrapport tillgänglighet juli 2022

Diarienummer SKAS 2022-00148

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Aktuell information om stärkt samordning kring förlossningsvården i Västra Götalandsregionen samt lägesrapport om sommaren

Diarienummer SKAS 2022-00484

5. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan (HIPEC)

Diarienummer SKAS 2022-00485

6. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - isolerad hyperterm perfusion

Diarienummer SKAS 2022-00486

7. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - kurativt syftande behandling av vulvacancer

Diarienummer SKAS 2022-00487

8. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

Diarienummer SKAS 2022-00488

9. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - epilepsikirurgisk utredning och behandling

Diarienummer SKAS 2022-00489

10. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - medfödda metabola sjukdomar

Diarienummer SKAS 2022-00490

11. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - extraktion av pacemakerutrustning

Diarienummer SKAS 2022-00491

12. Regionstyrelsens beslut om Nationell högspecialiserad vård - systemisk amyloidos

Diarienummer SKAS 2022-00492

13. Regionstyrelsens beslut om Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2023-2025

Diarienummer SKAS 2022-00493

14. Regionstyrelsens beslut om Riktade statsbidrag 2023

Diarienummer SKAS 2022-00494

15. Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 14 september 2022 - Kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker 2023

Diarienummer SKAS 2022-00539

16. Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 14 september 2022 - Fördelning av medel för den förstärkta yrkesintroduktionen och kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare 2023

Diarienummer SKAS 2022-00540

17. Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 14 september 2022 - Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildningar 2023

Diarienummer SKAS 2022-00541

18. Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 14 september 2022 - Stärkt förmåga att klara utbildningsuppdraget för läkare i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00542

Information

A.Effekt åtgärdsplan läkemedel 2022 och åtgärdsplan lab.

B. Produktionsplanering och uppföljning produktion

C. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

D. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

E. Utvecklingsplan Skaraborgs Sjukhus

F. Avslag på ägarstyrda investeringar

G. Visionsarbete lokaler SkaS Lidköping

H. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 till styrelsen – omställningsarbetet

I. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 till styrelsen – semesteruttag

J. Arbetsmiljö – uppföljning bemanning på akuten

K. Kraftsamling SkaS (Kraftsamlingsområde Ledarskap)

L. Kommunikation

M. Sjukhusdirektörens information

N. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07