Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 29 oktober 2021 Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 - 14:30

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1.Fastighetsöverenskommelse 2022 mellan Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter

Diarienummer SKAS 2021-00518

2. Investeringsplan 2022 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00600

3. Yttrande till JO

Diarienummer SKAS 2021-00498

 

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 29 oktober 2021

Diarienummer SKAS 2021-00067  

 

Anmälningsärenden

1.Regionfullmäktiges Beslut om Förlängning av regional utvecklingsplan för barn‐ och ungdomspsykiatrin 2017–2020

Diarienummer SKAS 2017-00150

2. Svar

Diarienummer SKAS 2021-00542

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner rapport §2 oralkirurgi – Ny infrastruktur för vårdbeskrivning samt förslag till utveckling

Diarienummer SKAS 2021-00571

4. Hälso-och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Slutrapportering av uppdrag Sammanhållen vårdprocess för barn och unga med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Diarienummer SKAS 2021-00572

5. Regionstyrelsens Beslut om Möjlighet till fri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen i samband med covid-19

Diarienummer SKAS 2021-00575

6. Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård samt Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

Diarienummer SKAS 2021-00582

7. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens Beslut om Vårdöverenskommelse 2022-2023 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00585

8. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens Bealut om Tilläggsöverenskommelse 2022:1 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om kompletteringsbudget

Diarienummer SKAS 2021-00586

9. Regionstyrelsens Beslut om Förslag till tillfälliga avsteg från bestämmelser i internhyresmodellen

Diarienummer SKAS 2021-00593

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Framtida utformning av alarmeringstjänst

Diarienummer SKAS 2021-00604

 

Information

A. Information från verksamhetsområde M4 (akutmottagning Skövde, ambulansen SkaS, AVA) och M5 (psykiatri)

B. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

C. Uppföljning av planerade och genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan

D. Ekonomi och produktion  

E. Redovisning nettoårsarbetare, tillsvidareanställda samt visstidsanställda i relation till pandemin

F. Lönekartläggning 2020

G. Avrop bemanningsföretag (kontroll enligt internkontrollplanen)

H. Kompetensbehov (kontroll enligt internkontrollplanen)

I. Semesterplanering kontra semesteruttag relaterat till pandemin (kontroll enligt internkontrollplanen)

J. Arbetsmiljö

K. Närvårdscentrum Mariestad

L. Omställningsarbetet

M. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

N. Kvalitet och patientsäkerhet - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) och standardiserade vårdförlopp (SVF) cancer

O. Kommunikation

P. Covid-19/Nya normala

Q. Sjukhusdirektörens information

R. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07