Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 28 april 2022 Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde/Distansmöte Tid: Kl. 09:30 – 14:30

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 28 april 2022

Diarienummer SKAS 2022-00039

Anmälningsärenden

1.Månadsrapport tillgänglighet februari 2022

Diarienummer SKAS 2022-00148

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Tillämpningsanvisning om slutenvårdsavgift och högkostnadsskydd i sluten vården från och med 1 april 2022 samt övergångsbestämmelser

Diarienummer SKAS 2022-00199

3. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2022-00202

4. Revisionsberättelse, årsrapport och följebrev 2021 Skaraborgs Sjukhus Diarienummer

SKAS 2022-00223

5. Personalutskottets beslut om Dimensionering, prioritering och finansiering av ATBTST-läkare

Diarienummer SKAS 2022-00224

6. Personalutskottets beslut om Arbetskläder för studerande vid verksamhetsförlagd utbildning

Diarienummer SKAS 2022-00225

7. Personalutskottets beslut om Återkoppling om regiongemensam modell för kombitjänster

Diarienummer SKAS 2022-00226

8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner om att delta i Projekt utrota livmoderhalscancer och att ansluta sig till ett generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening

Diarienummer SKAS 2022-00233

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens samlade behov av neonatalvård

Diarienummer SKAS 2022-00234

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om nationell högspecialiserad vård - Resttillstånd efter polio

Diarienummer SKAS 2022-00236

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om nationell högspecialiserad vård - Avancerad Crohns sjukdom

Diarienummer SKAS 2022-00237

12. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om nationell högspecialiserad vård - Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom

Diarienummer SKAS 2022-00238

13. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om nationell högspecialiserad vård - Tarmrehabilitering för barn

Diarienummer SKAS 2022-00239

14. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om nationell högspecialiserad vård - Ärftliga näthinnesjukdomar

Diarienummer SKAS 2022-00240

15. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om nationell högspecialiserad vård - Avancerad bäckenkirurgi

Diarienummer SKAS 2022-00241

16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om nationell högspecialiserad vård - Vård vid tarmsvikt hos vuxna

Diarienummer SKAS 2022-00242

17. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om nationell högspecialiserad vård - Visceral transplantation

Diarienummer SKAS 2022-00243

18. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Information om arbetet med stärkt samordning kring förlossningsvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00244

19. Psykiatriberedningens beslut om Återrapportering om arbetet med ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00249

20. Regionstyrelsens beslut om Kostnadsanalys av föreslagna bemanningsmålet i förlossningsvården

Diarienummer SKAS 2022-00252

21. Partipolitisk information i och intill samt besök i lokaler och på arbetsplatser i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00273

22. Regional lägesbild Ukraina 21 mars 2022

Diarienummer SKAS 2022-00172

23. Månadsrapport tillgänglighet mars 2022

Diarienummer SKAS 2022-00148

Information

A. Partipolitisk information i och intill samt besök i lokaler och på arbetsplatser i Västra Götalandsregionen

B. Utvecklingsplan Lidköping

C. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 – omställningsarbetet nära vård

D. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 – Studentupplevelsemätningar och Handledning av personal och studenter

E. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 - Bemanningsföretag

F. Arbetsmiljö

G. Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

H. Kvalitet och patientsäkerhet

I. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

J. Kraftsamling SkaS

K. Uppföljning av planerade och genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan

L. Styrelsens indikatoruppföljning 2022

M. Produktionsplanering och uppföljning produktion

N. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

O. Kommunikation

P. Sjukhusdirektörens information

Q. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07