Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 - 13:00

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1.Detaljbudget 2022 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00527

2. Beslut om särskild anställningsprövning upphävs

Diarienummer SKAS 2019-00461

3. Revidering av tidplan 2021 för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00001

 

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 25 november 2021

Diarienummer SKAS 2021-00067

 

Anmälningsärenden

1.Vårdöverenskommelse 2022-2023 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00528

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Handlingsplan 2022 avseende omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00616

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinje Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2022 Diarienummer SKAS 2021-00617

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om GAP-analys inför regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 2021– 2024

Diarienummer SKAS 2021-00618

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Uppföljning av hur det samlade behovet av utveckling av neurologin i Västra Götalandsregionen kan tillgodoses

Diarienummer SKAS 2021-00619

6. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)

Diarienummer SKAS 2021-00620

7. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med Prematuritetsretinopati (ROP)

Diarienummer SKAS 2021-00621

8. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med Stamcellstransplantation vid särskilda tillstånd

Diarienummer SKAS 2021-00622

9. Regionstyrelsens beslut om Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård avseende patienter med Svåra kroniska lungsjukdomar hos barn

Diarienummer SKAS 2021-0062

10. Regionfullmäktiges Beslut om - Tilläggsbudget 2022

Diarienummer SKAS 2021-00634

11. Regionfullmäktiges Beslut om Tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2022

Diarienummer SKAS 2021-00635

12. Regionfullmäktiges Beslut om - Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2021

Diarienummer SKAS 2021-00636

13. Regionfullmäktiges Förslag till Beslut - Västra Götalandsregionens delårsrapport 2021

Diarienummer SKAS 2021-00640

14. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande etapp 3 2021

Diarienummer SKAS 2021-00656

15. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Höjning av högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård och slutenvårdsavgiften

Diarienummer SKAS 2021-00657

16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Kostnadsuppräkning av omkostnadsbeloppet och höjning av egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik

Diarienummer SKAS 2021-00659

 

Information

A. Information från verksamhetsområde M1 (medicin Skövde, neurologi och rehabilitering) och K2 (kirurgi, urologi, palliativ vård, onkologi)

B. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

C. Uppföljning av planerade och genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan

D. Produktionsplanering och uppföljning produktion

E. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

F. Kvalitetssäkring av väntelistor

G. Arbetsmiljö

H. Systematiskt arbetsmiljöarbete tillsyn av Arbetsmiljöverket

I. Omställningsarbetet

J. Kvalitet och patientsäkerhet

K. Kommunikation

L. Sjukhusdirektörens information

M. Information från presidie


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07