Plats: Distansmöte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 09:00-16:00

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1.Uppföljning intern kontroll 2021

Diarienummer SKAS 2020-00668

2. Konferens med styrelsen

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 24 februari 2022

Diarienummer SKAS 2022-00039

Anmälningsärenden

1.Former för politiska möten fram till 15 februari 2022

Diarienummer SKAS 2021-00721

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Förlängning av tillfälliga beslut om sjukreseregler och vissa patientavgifter med anledning av covid-19

Diarienummer SKAS 2021-00740

3. Regionstyrelsens beslut om Fortsatt införande av vårdnära service (VNS) samt finansiering av vårdnära servicetjänster för avlastning av vården under 2022

Diarienummer SKAS 2022-00074

4. Revisorskollegiets beslut om Fördjupad granskning - psykisk ohälsa

Diarienummer SKAS 2022-00078

5. Revisorskollegiets beslut om Granskning av ekonomi och budgetstyrning

Diarienummer SKAS 2022-00079

6. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2022–2023:2 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om förstärkt akutvårdskedja

Diarienummer SKAS 2022-00080

7. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Fördjupad uppföljning av tillgänglighet, enligt rutin för avvikelsehantering

Diarienummer SKAS 2022-00081

8. Servicenämndens beslut om Avlastning av vårdpersonal genom vårdnära service - slutrapport

Diarienummer SKAS 2022-00085

9. Beslut om Solidarisk finansiering av extremt dyra läkemedel 2022

Diarienummer SKAS 2022-00086

10. Psykiatriberedningens beslut om Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO) – kartläggning del 2, kostnadsberäkning

Diarienummer SKAS 2022-00090

11. Politiska möten efter 14 februari 2022

Diarienummer SKAS 2022-00103

12. Styrelsen för Regionhälsans Beslut om Omfördelning av investeringsmedel tillverkning och beredning läkemedel i egen regi

Diarienummer SKAS 2022-00104

13. Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022

Diarienummer SKAS 2022-00127

14. Regionstyrelsens beslut om Yttrande över IVO Dnr3.5.1-08537/2020 avseende barn- och ungdomspsykiatrin, Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2022-00128

15. Regionstyrelsens beslut om Koncentration av sällanvård - slutrapport

Diarienummer SKAS 2022-00129

16. Regionstyrelsens beslut om Koncernövergripande behovsanalys investeringsidéer hösten 2021

Diarienummer SKAS 2022-00130

17. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Kartläggning av den psykiatriska tvångsvården inom Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2022-00136

Information

A. E-tjänst för digifysiska vårdmöten och kontroll om följsamhet till handlingsplan för omställningen (digitalisering)

B. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

C. Huvudplan 2022

D. Styrelsens indikatoruppföljning 2022

E. Produktionsplanering och uppföljning produktion

F. Uppföljning av planerade och genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan

G. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

H. Kvalitet och patientsäkerhet

I. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 till styrelsen- semesteruttag

J. Arbetsmiljö

K. Kommunikation

L. Sjukhusdirektörens information

M. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07