Plats: Knistad herrgård, Skövde Tid: Kl. 09:00 – 14:15

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1.Hybridsal 2 Skaraborgs Sjukhus - begäran om att genomföra investeringen

Diarienummer SKAS 2022-00156

2. Utökat uppdrag närsjukvårdsteam 2022-2023

Diarienummer SKAS 2022-00198

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 22 mars 2022

Diarienummer SKAS 2022-00039

Anmälningsärenden

1.Månadsrapport tillgänglighet VGR januari

Diarienummer SKAS 2022-00148

2. Beslut om upprättande av regional särskild organisation Ukraina

Diarienummer SKAS 2022-00164

3. Servicenämndens beslut om Mottagningsköket i Falköping - tillfällig stängning

Diarienummer SKAS 2022-00168

4. Regional lägesbild Ukraina 7 mars 2022

Diarienummer SKAS 2022-00172

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande etapp 1 2022

Diarienummer SKAS 2022-00173

6. Regionfullmäktiges beslut om Miljöpolicy för Västra Götalandsregionen till 2025

Diarienummer SKAS 2022-00186

7. Regionstyrelsens beslut om Justering av budgetramar för investeringar 2022

Diarienummer SKAS 2022-00189

8. Regionstyrelsens beslut om nya riktlinjer för inköp

Diarienummer SKAS 2022-00190

Information

A. Uppföljning flytt till nya psykiatrihuset, SkaS Skövde

B. Uppföljning av planerade och genomförda åtgärder enligt åtgärdsplan

C. Styrning och ledning med ansvar och förtroende

D. Produktionsplanering och uppföljning produktion

E. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

F. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 till styrelsen - Uppföljning standardiserade vårdförlopp (SVF) för cancer utifrån medicinska resultat, tillgänglighet och kapacitet

G. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 till styrelsen - Uppföljning personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV) utifrån medicinska resultat, tillgänglighet och kapacitet

H. Kvalitet och patientsäkerhet

I. Kontroll enligt internkontrollplanen 2022 till styrelsen – Kompetensbehov

J. Arbetsmiljö

K. Kommunikation

L. Sjukhusdirektörens information

M. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07