Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 – 12.15

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1.Delegeringsordning 2021

Diarienummer SKAS 2021-00614

2. Remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser

Diarienummer SKAS 2021-00582

3. Remiss - Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Diarienummer SKAS 2021-00582

4. Revidering av tidplan 2022 för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00001

5. Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildningar 2022

Diarienummer SKAS 2021-00707

6. Fördelning av medel för den förstärkta yrkesintroduktionen och kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare 2022

Diarienummer SKAS 2021-00708

7. Uppdragsutbildning - Specialistsjuksköterska Anestesi/Operation/Intensivvård

Diarienummer SKAS 2020-00505

8. Internkontrollplan 2022

Diarienummer SKAS 2021-00713

 

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 14 december 2021

Diarienummer SKAS 2021-00067

 

Anmälningsärenden

1.Återtagande av beslut av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ang Förstärkningsmedel 2021 missbruk beroende ungdomar och unga vuxna

Diarienummer SKAS 2021-00434

2. Remiss Västra Götalandsregionens förslag till policy – Ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Diarienummer SKAS 2021-00641

3. Personalutskottets beslut om Regiongemensam plan för kompetensförsörjning 2022

Diarienummer SKAS 2021-00673

4. Servicenämndens beslut om Fortsatt införande av vårdnära service (VNS) samt finansiering av vårdnära servicetjänster för avlastning av vården under 2022

Diarienummer SKAS 2021-00688

5. Östra patientnämndens Beslut om Vägen genom vården - patienters upplevda brister i vårdkedjan

Diarienummer SKAS 2021-00693

6. Östra Patientnämndens Beslut om Klagomål och synpunkter till patientnämnderna i Västra Götalandsregionen januari – oktober 2021

Diarienummer SKAS 2021-00694

7. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Stärkt akutvårdskedja för ökad trygghet till invånarna

Diarienummer SKAS 2021-00698

8. Personalutskottets beslut om Regionala läkarförsörjningsgruppens upphörande samt omtag ST-styrning

Diarienummer SKAS 2021-00703

9. Finansiering och dimensionering av AT och BT-läkare 2022

Diarienummer SKAS 2021-00704

10. Personalutskottets beslut om Tidigareläggning av budgetsatsning förstärkning av IVA-vården 2022-2024

Diarienummer SKAS 2021-00705

11. Personalutskottets beslut om Kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker 2022

Diarienummer SKAS 2021-00706

12. Personalutskottets beslut om Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildningar 2022

Diarienummer SKAS 2021-00707

13. Personalutskottets beslut om Fördelning av medel för den förstärkta yrkesintroduktionen och kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare 2022

Diarienummer SKAS 2021-00708

14. Personalutskottets beslut om Finansiering 2022 av pilotsatsningen Mentorskap i senior kompetens samt inriktning för 2023

Diarienummer SKAS 2021-00709

15. Personalutskottets beslut om Finansiering av Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare (RFR)

Diarienummer SKAS 2021-00710

16. Regionstyrelsens beslut om Hantering av kostnader för köpt vård vid sjukhusen i egen regi 2021

Diarienummer SKAS 2021-00663

 

Information

A. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

B. Framtagning och hantering av planeringsunderlag produktion och kapacitet på SkaS

C. FVM – Millenium

D. Kvalitet och patientsäkerhet

E. Kompetensförsörjningsplan SkaS 2022

F. Arbetsmiljö

G. Kommunikation

H. Sjukhusdirektörens information

I. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Presskontakter

Maria Nordenskjöld

Kommunikationschef

maria.nordenskjold@vgregion.se

   072-209 59 07