Genom att samlasta sina varor och leveranser via en samlastningscentral har kommuner stora möjligheter att minska sina utsläpp, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten. En studie som Energikontor Sydost har gjort visar att kommuner i Kronobergs län kan minska antalet leveranser med 60 – 80 % samt sina koldioxid-utsläpp med upp till 70 % genom att införa en samordnad varudistribution.

Tänkt dig en förskola som behöver matvaror av olika slag, blöjor, skrivmaterial, handdukar
med mera. Det kommer en lastbil för varje produktgrupp och förskolan kan få
flera leveranser dagligen. Genom att istället låta leverantörerna leverera sina
varor till en samlastningscentral, där sedan en enda lastbil som
företrädelsevis drivs av förnybart bränsle, transporterar alla varor till förskolan,
kanske bara ett par gånger per vecka. Dessutom hinner lastbilen med ett antal
andra kommunala enheter på sin optimerade rutt. Detta koncept, s.k. samordnad
varudistribution, har Växjö kommun använt under ett par år, men det kan nu även
bli verklighet för övriga kommuner i Kronobergs län.

Energikontor Sydost har under hösten arbetat fram en studie som belyser vilka effekter en
samordnad varudistribution genererar för kommunerna i Kronobergs län. Dels
ifall kommunerna väljer ett eget system, med en egen central och dels hur ett gemensamt
system för alla kommuner i länet skulle kunna se ut. Studiens resultat på kommunnivå,
d.v.s. om kommunen använder ett eget system, visar att en samordnad
varudistribution skulle generera en minskning av antalet leveranser med 60 - 80
% och koldioxid-utsläppen med 35 - 70 %. På länsnivå, ifall man använder sig av
två centraler i länet, minskar antalet leveranser med ungefär 60 %, från nästan
950 leveranser per vecka till strax över 350. Transportarbetet minskar med
cirka 30 %, vilket motsvarar ett minskat koldioxid-utsläpp med över 3 ton i vecka.

Det finns även andra positiva effekter av en samordnad varudistribution. Varje leverans till en
enhet utgör en trafikfara samt en arbetsbelastning för kommunens personal. I
och med att en samlastning genererar en minskning av antalet leveranser bidrar
detta till en ökad trafiksäkerhet och risken för att en olycka ska inträffar minskar.
Dess-utom bidrar färre leveranser att det blir mindre spring för kommunens
personal till lastkajen för att ta emot varor, vilket idag kan ske flera gånger
per dag. En samordnad varudistribution möjliggör också att mindre leverantörer
har möjlighet att leverara sina varor till kommunen. Mindre leverantörer har
oftast inte samma distributionskapacitet som större leverantörer och de har därför
inte möjlighet att leverera sina varor till kommunens alla enheter. Men genom
att leverantören endast behöver leverara sina varor till en eller ett par leveranställen
(centralen), möjliggör en samlastning att mindre lokala leverantörer kan leverera
sina varor till kommunen.

För mer information om studien och det
pågående arbetet vänligen ta kontakt med projektledaren: 
Fredrik Mårdh, fredrik.mardh@energikontorsydost.se. Tel 0709 - 21 60 50


Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56