Sedan september 2021 minskar det uppdämda vårdbehovet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu satsar sjukhuset på att förbättra tillgängligheten ytterligare genom att bland annat utföra operationer på kvällar och helger.

Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/behandling minskar stadigt, det gäller även antalet patienter som väntar på förstabesök. Fotograf/Källa: Ines Sebalj/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under två år av pandemi har Sahlgrenska Universitetssjukhuset omfördelat medarbetare och vårdplatser till patienter med covid-19. Löpande prioriteringar har gjorts utifrån medicinska bedömningar och vård som kan vänta har fått stå tillbaka. Det har inneburit förlängda väntetider bland många verksamheter som bedriver icke akut vård. Som mest väntade under pandemin över 9000 patienter mer än 90 dagar på operation/behandling. Men sedan augusti 2021 går det åt rätt håll. Antalet patienter som väntat mer än 90 dagar på operation/behandling minskar stadigt, det gäller även antalet patienter som väntar på förstabesök. Totalt uppgick antalet väntande över 90 dagar på operation/behandling i mars 2022 till cirka 6000 patienter, det framgår av månadsrapporten för mars som styrelsen fattade beslut om den 29 april.

– Medarbetarna på sjukhuset visar ett mycket stort engagemang för alla patienter. Vi ser nu att antalet patienter i vårdkö närmar sig samma nivåer som innan pandemin och det är förstås positivt, även om alltför många fortfarande väntar på vård. Det är viktigt att ta tillvara de erfarenheter, goda samarbeten och digitala arbetsformer som utvecklats inom sjukhuset, säger Gustaf Josefson, ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Redan under pågående pandemi påbörjades flera satsningar för att parallellt med covidvården hantera det uppdämda vårdbehovet. Som exempel har ett mobilt operationsteam under vardagar gått in och gjort särskilda satsningar för vissa verksamheter på olika operationsavdelningar. På vissa enheter har man sett över om det går att lyfta administrativa uppgifter från personal som kan användas inom operationsverksamheten, för att öka produktionen. Flera verksamheter satsar också på extramottagningar och operationer på kvällar och helger. Inom sjukhusets verksamhet för barnkirurgi har man utfört operationer på lördagar och även inom verksamheten för handkirurgi har man satsat på tider för extramottagningar och operationer på helger och kvällar.

Om man ser till det totala antalet väntande patienter i mitten av april 2022 så kan man se att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är på väg att arbeta av det uppdämda vårdbehovet som uppstått under pandemin.

Innan pandemin hade drygt 5 000 patienter väntat över 90 dagar på operation/behandling. Månadsskiftet mars/april 2022 är motsvarande siffra knappt 6 000 patienter. När det gäller förstabesök hade sjukhuset i månadsskiftet februari/mars 2020 runt 6000 som hade väntat över 90 dagar. Månadsskiftet mars/april 2022 är motsvarande siffra cirka 8 500. Som mest väntade 10 500 patienter över 90 dagar på förstabesök under pandemin.

– Antalet väntande är fortsatt besvärande många, men sjukhuset börjar närma sig samma nivåer som innan pandemin. Även om det inte rör sig om akuta operationer innebär det i många fall ett lidande för patienten så därför kraftsamlar vi och gör vårt yttersta för att kunna erbjuda vård till de patienter som fått stå tillbaka för pandemin, säger Anna Elander, en av de ansvariga för kökortningsprojektet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och fortsätter:

– Målsättningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att uppfylla vårdgarantin och samtidigt klara av sjukhusets andra stora uppdrag inom akut och imperativ vård, samt forskning, utveckling och utbildning och innovation. Köerna ska minska och prioriteringar göras efter medicinska bedömningar.

Vad gäller sjukhusets ekonomi under perioden januari till mars uppgick budgetavvikelsen till -46 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,9 procent av omsättningen. Pandemin har inneburit svårigheter för sjukhuset att genomföra planerad vård under årets första månader. Därmed har också intäkterna påverkats negativt. Prognosen är att under året genomföra mer planerad vård och därmed öka intäkterna och hjälpa fler patienter. Samtidigt är sommaren en utmanande period i vården som kan innebära särskilda prioriteringar och påverkan på produktionen.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.


Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00