Akutmottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har de senaste veckorna tagit emot ett ökat antal vårdsökande från Ukraina. Sjukhuset bidrar också genom regional samverkan med sjukvårdsmaterial till krigsdrabbade områden. Det framgår av en återrapport till sjukhusets styrelse.

Gångbron från Sahlgrenska till Medicinareberget är just nu upplyst i gult och blått till stöd för Ukraina. Fotograf/Källa: Johanna Ewalds St Michaels

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset är rustat och har beredskap och kompetens för att erbjuda vård till dem som flytt från kriget. Det är också tydligt att robusta universitetssjukhus spelar en allt viktigare roll i den svenska beredskapen, säger styrelseordförande Gustaf Josefson.

Personer som tvingats lämna Ukraina erbjuds vård på samma villkor som asylsökande. Det gäller både personer som berörs av EU:s massflyktsdirektiv och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU, och gäller tills vidare.

På styrelsemötet i februari fick sjukhusdirektören i uppdrag att se över hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan vara behjälpligt när det gäller situationen i Ukraina, vilket återrapporterades vid styrelsemötet 25 mars. Sjukhusdirektören har tillsatt en särskild grupp som leds av biträdande sjukhusdirektör Göran Matejka.

– Vår uppgift är att följa utvecklingen, samverka regionalt och arbeta med de frågor som kan uppstå. Sjukhusets primära uppgift är att upprätthålla sjukvård för den befolkning vi är satta att vårda. Om situationen skulle utvecklas så att vi får en hög belastning på grund av kriget i Ukraina, då kan vi få jobba med striktare prioriteringar. Men där är vi inte nu, säger Göran Matejka.

Västra Götalandsregionens bistånd till Ukraina samordnas av regionens särskilda organisation för Ukraina, där Sahlgrenska International Care ingår. Organisationen arbetar tätt ihop med andra myndigheter och biståndspartners, vilket möjliggör en snabb anpassning av biståndsinsatserna efter hur behovet i Ukraina utvecklar sig. Med anledning av kriget i Ukraina fokuserar VGR:s största samarbetspartner inom internationellt materialbistånd, Human Bridge, sina biståndsinsatser dit. Första lastbilen med sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel gick den 25 februari och många fler har gått sedan dess.

Den senaste veckan har dessutom två lastbilar skickats till Ukraina med material uteslutande från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. Under mars har det bland annat donerats 30 pallar förbrukningsmaterial, 700 par kryckor, 40 sjukhussängar, 50 rullstolar, 100 kg kirurgiska instrument, blodkylar, kuvöser och respiratorer.

Köerna till förstabesök och operation fortsätter att minska

Trots en fjärde pandemivåg och därefter krig och oroligheter i omvärlden fortsätter köerna till förstabesök och operation att minska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det framgår av månadsrapporten för februari som styrelsen antog 25 mars. Antalet väntande över 90 dagar till första besök minskade under februari med drygt 220 patienter. En liknande utveckling ses för antalet väntande till operation/behandling, vilket betyder att trenden med en minskande vårdkö består sedan augusti 2021.

Samtidigt söker allt fler sjuka patienter vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Antalet inkomna remisser har ökat med 6 procent jämfört med februari 2021. Hittills i år har 36 097 patienter besökt någon av sjukhusets akutmottagningar, vilket är totalt 15 procent fler än motsvarande period 2021.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00