Pandemin har inneburit stora utmaningar att utbilda sjukhusets läkare under specialisttjänstgöring. Men den årliga ST-enkäten visar att nio av tio ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset anser sig ha goda möjligheter att nå sina mål. Dessutom säger sju av tio som inte börjat forska än att de vill göra det i framtiden.

Fotograf/Källa: Ines Sebalj/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Trots två år av pandemi samt den enorma ansträngningen att leverera både covid- och icke- covidvård uppger 89 procent av ST-läkarna att de har goda möjligheter att uppnå utbildningsmålen. Det visar den senaste ST-enkäten. Vidare säger 86 procent av de svarande att de skulle rekommendera sin specialisttjänstgöring på Sahlgrenska Universitetssjukhuset till annan kollega.

– Det finns ett antal förbättringsområden, men resultatet i stort är enormt glädjande, säger Oleg Davidsson Panfilov, en av sjukhusets två sjukhusövergripande ST-studierektorer.

– Specialistläkarna utgör cirka 25 procent av läkarbemanningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har tagit ett tungt ansvar under pandemin. Det är ett styrkebesked och ett gott betyg till hela organisationen kring våra fantastiska ST-läkare, ST-rådet, lokala studierektorer, områdesstudierektorer, utbildningsenhetens kursledare, administratörer och ledning. Ett arbete som nu börjar ge frukt efter många år av strukturarbete. Tillsammans är vi starka, säger Catharina Tennerhed, sektionsledare på ST-kansliet.

Resultatet från ST-enkäten visar också att cirka 17 procent är doktorandregistrerade och 15 procent av ST-läkarna har disputerat. Cirka 69 procent av ST-läkarna, som ännu inte engagerat sig i forskningen, är intresserade av att börja forska.

– Våra sjukhusgemensamma utbildningar täcker områden som behövs för att utveckla allmänna professionella färdigheter som specialist. Kunskaper och färdigheter inom kommunikation, ledarskap och svåra samtal har varit mycket aktuella under pandemin, inte minst i covidvården, som jag har sett i mitt arbete som specialist inom IVA, säger Oleg Davidsson Panfilov.

I enkätsvaren nämns ett antal faktorer som gör ST-processen väl fungerande: bra ST-utbildningar, stöd av kollegorna, god handledning, aktiva studierektorer samt gott arbetsklimat på kliniken.

– Det är inte självklart att dessa faktorer fungerar som önskat under en pandemi, men verksamheterna har gjort ett fantastiskt arbete med att eftersträva bibehållen kvalitet utifrån omständigheterna. ST-kansliet har arbetat med att anpassa sina utbildningar efter förutsättningarna, tydliggöra kommunikationskanaler samt fortsätta att vara ett stöd till studierektorer och ST-läkare, säger Catharina Tennerhed.

Majoriteten av specialistföreningar i Sverige ställde in många av sina utbildningar under pandemins första år med en stor utbildningsskuld för många specialiteter som följd. Det har inte Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjort.

– Med dessa enkätresultat så visar det att vi tänkt rätt under pandemin med att inte ställa in, utan att ställa om alla hundratals ST-utbildningar och ta oändligt många små och stora beslut i olika faser av pandemin med syfte att bibehålla en god kvalité och fortsätta med vårt stora utbildningsuppdrag. Det är så angeläget ur ett kompetensförsörjningsperspektiv att vi har fortsatt utbilda specialistläkare, säger Diana Swolin-Eide, professor och FoUU-chef, och fortsätter:

– Genom vårt kontinuerliga arbete har vi lyckats förhindra en stor utbildningsskuld hos våra ST-läkare vad gäller de allmänna delmålen. Vi har hittills inte heller haft något klusterutbrott vid våra utbildningar. Det är en stor bedrift och stort tack till alla som bidragit ute i verksamheterna, inte minst våra lärare som ofta är specialistläkare och hårt arbetande inom sina ordinarie verksamheter samt ett stort tack till alla på vårt ST-kansli.

Fakta: ST-enkäten

ST-kansliet och ST-studierektorsrådet bedriver sedan många år ett kontinuerligt arbete med kvalitetsutveckling av sjukhusets ST-process. Den årliga ST-enkäten som går ut i slutet av året till alla ST-läkare på sjukhuset är ett verktyg som sedan lång tid mäter olika kvalitetsmarkörer såsom handledningsfrekvens, tid till självstudier, progressionsbedömning samt ST-läkarnas forskningsaktivitet.

Resultaten för 2021 års ST-enkät är nu sammanställda och svarsfrekvensen ligger på 64 procent (417/652 st).


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00