Under januari ökade antalet patienter med bekräftad covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - samtidigt som sjukfrånvaron bland medarbetare varit omfattande. Trots det håller trenden för det uppdämda vårdbehovet i sig: antalet patienter som väntar på behandling ökade inte jämfört med tidigare månader.

Ambulanshelikopter. Fotograf/Källa: Ines Sebalj/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antalet inneliggande patienter med bekräftad covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppgick som högst till 250 under januari månad, varav nio patienter på IVA. I januari föregående år uppgick antalet inneliggande patienter med bekräftad covid-19 som högst också till 250, men då var antalet patienter på IVA 50. Patienterna med covid-19 har alltså inte varit lika allvarligt sjuka under den senaste vågen, men smittspridningen i samhället har varit omfattande. Pandemin har fortsatt haft stor påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets hela verksamhet, det framgår av månadsrapporten för januari som styrelsen fattade beslut om den 25 februari.

– Nu ser vi att antalet patienter med covid-19 minskar och sjukhuset har nyligen börjat återuppta vård som fått stå tillbaka. Många patienter väntar efter den långa pandemin och det finns ett stort engagemang för dessa patienter bland universitetssjukhusets medarbetare. Nu ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för alla medarbetare att fortsätta arbetet, säger Gustaf Josefson, ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I januari 2022 var sjukfrånvaron på sjukhuset betydligt högre än tidigare inom samtliga personalgrupper. Den ökade sjukfrånvaron kan till största delen förklaras av smitta med covid-19 även bland medarbetare.

Pandemin påverkar fortfarande sjukhusets verksamhet och vård som kan anstå har i många fall fått skjutas fram. Men sjukhusets medarbetare har också kraftsamlat för att vårda så många patienter som möjligt under de rådande förutsättningarna. Trots fjärde pandemivågen syns inte någon ökning av antalet patienter som väntat över 90 dagar på behandling/operation, jämfört med december. Sedan augusti förra året syns en tydligt nedåtgående trend för antalet patienter som väntar på behandling och/eller operation, även om antalet patienter som väntar har blivit fler sett till helåret 2021 på grund av pandemin. Arbete och planering pågår kring hur verksamheterna ska kunna ta hand om det uppdämda vårdbehovet och erbjuda fler patienter planerad vård. Bland annat genom en enhet som arbetar för att korta köer till operation och ett mobilt operationsteam.

Väntetider till canceroperationer har under hela fjärde vågen hållits på en stabil nivå. Under januari månad besökte 18 600 patienter någon av sjukhusets akutmottagningar. Det är totalt 14 procent fler besökande jämfört med motsvarande månad 2021. Även antalet inkomna remisser har under januari i år ökat med drygt sex procent jämfört med motsvarande månad föregående år.

– Sahlgrenska Universitetssjukhusets kompetenta medarbetare har tillsammans klarat pandemins fjärde topp, men vi kommer att få leva med konsekvenserna av pandemin länge. Början på året har varit mycket utmanande med hög sjukfrånvaro i kombination med ökat antal patienter som söker akut vård, säger professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

Vid styrelsemötet den 25 februari gav styrelsen också sjukhusdirektören i uppdrag att undersöka om och hur Sahlgrenska Universtetssjukhuset kan bistå i den uppkomna situationen i Ukraina vid det läge den svenska statsmakten så efterfrågar. Återrapportering sker löpande till presidiet och styrelsen.


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.


Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00