Revisorernas årliga granskning av Västra Götalandsregionens nämnder och styrelser visar att verksamheterna har åtgärdat många av de brister som revisorerna såg förra året, men granskningen visar även att det finns brister som kvarstår och att nya brister har identifierats. Mot en av nämnderna – nämnden för Hälsan och Stressmedicin – riktar revisorerna kritik i form av en anmärkning.

År 2021 har, precis som 2020, varit starkt påverkat av covid-19. Utgångspunkterna för årets granskning har därför varit att granska om regionens nämnder och styrelser har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt ställt till vad konsekvenserna av covid-19 motiverat.

– Pandemin har haft hög prioritet för regionens verksamheter, vilket innebär att övriga uppdrag har fått stå tillbaka. Det är självklart något som vi har tagit hänsyn till i vår granskning, säger Birgitta Eriksson, revisionens ordförande.

Revisionen har totalt granskat 33 nämnder och styrelser i år. Utöver den granskning som genomförts i varje nämnd och styrelse har revisionen under 2021 även granskat särskilda områden som rör flera nämnder och styrelser, som exempelvis utvecklingen av framtidens vårdinformationsmiljö, arbetet med psykisk ohälsa och investeringar i regional infrastruktur för kollektivtrafik. I Revisorernas redogörelse för 2021 sammanfattas den granskning som genomförts under året.

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin får revisionskritik i form av en anmärkning

Granskningen av nämnden för Hälsan och Stressmedicin visar på väsentliga brister när det gäller nämndbeslut och delegering av olika frågor. Granskningen visar även på omfattande brister inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och nämndens uppföljning av intern kontroll.

– Bristerna är så omfattande och riskerna så väsentliga att vi riktar revisionskritik mot nämnden i form av en anmärkning, kommenterar Birgitta Eriksson granskningen. Vi ser allvarligt på bristerna och kommer noga att följa hur nämnden tar hand om det vi har sett.

Mer information finns i rapporten som bifogas.

Här finns alla revisionsrapporter

Rapporterna för alla nämnder och styrelser lägger vi ut på www.vgregion.se under torsdagen.

Utöver granskningen av regionens nämnder och styrelser har revisorerna även granskat regionens bolag. De rapporterna blev klara tidigare i år och finns på webben. Även de rapporter som rör särskilda granskningar finns där.

För mer information:

  • Birgitta Eriksson, ordförande, 0702-48 56 64
  • Krister Stensson, vice ordförande, 0705-26 06 21
  • Nina Wiklander, pressansvarig för revisionen, 0765-11 36 03

Information om revisionen:

Regionfullmäktige utser elva förtroendevalda revisorer som ansvarar för att granska regionens nämnder och styrelser. Bland de valda revisorerna utser fullmäktige även lekmannarevisorer, vilka har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller till viss del ägs av regionen.

Enkelt uttryckt kan man säga att revisionens uppdrag är att granska och pröva om nämnderna, styrelserna och bolagen gör det som förväntas av dem utifrån lagar, mål och riktlinjer.

I samband med granskningar lämnar revisorerna ofta rekommendationer om förbättringar och ibland lämnas även det som kallas för revisionskritik. Kritik riktas till nämnder och  styrelser när bristerna bedöms vara mer allvarliga. Revisorernas kritik graderas genom begreppen anmärkning och erinran. Anmärkning är allvarligast. Revisorerna uttalar sig även om ansvarsfrihet för nämnderna bör tillstyrkas eller avstyrkas.

De förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunniga, det vill säga yrkesrevisorer, som de själva väljer och anlitar. Att det ska vara så framgår av kommunallagen, aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det är yrkesrevisorerna som genomför granskningarna.

Relaterade dokument

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99