Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om att bland annat föreslå regionfullmäktige att godkänna VGR:s årsredovisning, en lönesatsning inom dygnetruntvården och den regionala transportinfrastrukturplanen.

Västra Götalandsregionens årsredovisning 2021

2021 innebar stora påfrestningar på VGR:s verksamheter på grund av pandemin. Delar av året har hälso- och sjukvården stått under högt tryck och totalt har 8 835 patienter vårdats med covid-19. Av dessa vårdades 728 på IVA. Parallellt har vaccinationsuppdraget hanterats liksom fortsatt testning och smittspårning. Under 2021 gavs drygt 2,9 miljoner vaccindoser och 1,8 miljoner PCR-tester utfördes.

Omfattande anpassningar har genomförts för att hantera de förändrade förutsättningarna, och medarbetarna har gjort en mycket stor insats för både enskilda patienter och för samhället i stort. Trots stora uppoffringar från medarbetare och verksamheter har delar av den planerade vården inte kunnat genomföras och antalet väntande till förstabesök och operation har ökat under året.

Restriktionerna i samhället har inneburit ett minskat resande i kollektivtrafiken. Västtrafik har dock fortsatt att leverera en stabil trafik i hela Västra Götaland, delat ut munskydd samt informerat om trängsel och alternativa resvägar.

Pandemin har även slagit hårt mot kulturlivet, vilket bidragit till utveckling av nya former för att nå publiken så som digitala föreställningar och utomhuskonserter. Inför återstarten behöver kraftsamlingar göras för barn och ungas deltagande och för att ta tillvara digitala möjligheter.

Koncernens resultat för 2021 påverkas på flera sätt av omständigheter som inte var kända vid årets början samt händelser av engångskaraktär. En oväntat snabb konjunkturåterhämtning från föregående års nedgång har genererat högre skatteintäkter och en positiv värdeutveckling på våra finansiella placeringar. Staten har skjutit till statsbidrag kopplade till pandemin, som kompenserar pandemins negativa påverkan i form av högre kostnader. I resultatet ingår engångsposter för pensionskostnader på grund av ändrat livslängdsantagande, samt avsättning för infrastruktursatsningar kopplade till Sverigeförhandlingen.

Koncernens redovisade resultat inklusive finansiella poster uppgår till 2,63 miljarder kronor. Det finns osäkerheter kring den framtida ekonomiska utvecklingen, då intäktsutvecklingen förväntas vara lägre än tidigare år. Hög investeringstakt och prisökningar i sektorn ger risk för ekonomisk obalans. Årets resultat ökar regionens egna kapital och ger VGR fortsatta förutsättningar för en stabil ekonomisk långsiktig utveckling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2021.

Årsredovisning 2021

Särskild lönesatsning inom dygnetruntvården

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att för 2022 avsätta 133 miljoner kronor ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen inom dygnetruntvården. Detta sker i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnetruntvård.

Ärendet är ett initiativärende från Grönblå Samverkan.

Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033

Västra Götaland ska utvecklas till en robust och väl sammanhållen region. Det förutsätter att delarna samspelar och förstärker varandra och att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En sammanhållen region ger fler möjlighet till arbete, utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid. Västra Götaland är Sveriges transport- och logistikcentrum med flera geografiskt utspridda noder där flera transportslag möts.

Transportinfrastruktur är en pusselbit i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den regionala transportinfrastrukturen ska stödja utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle för person- och godstransporter i Västra Götaland.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.

VGR engagerade i internationellt folkhälsoarbete

En bättre och mer jämlik hälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för hela Västra Götaland. God och jämlik hälsa kräver att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. 

Västra Götalandsregionen ska vara en regional länk i folkhälsoarbetet från nationell till lokal nivå och bidra till ett effektivt och sammanhållet strategiskt folkhälsoarbete i hela länet.

För att kunna utgöra den regionala länken, krävs inspiration och kunskaper om metod och forskningsutveckling. Västra Götalandsregionen deltar i flera internationella nätverk.

Regionstyrelsen beslutar avsätta 158 000 kronor för sitt deltagande i internationella nätverk för en bättre folkhälsa enligt följande:

  • 53 000 kronor för medlemskap i WHO Regions for Health Network.

  • 50 000 kronor för medlemskap i EuroHealthNet.

  • 55 000 kronor för medlemskap i Svenska Healthy Cities

 

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se