Sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar hårt med att korta vårdköerna som förlängts under pandemin och målet är att nå vårdgarantin till årsskiftet 2022/2023. Det handlar bland annat om ekonomisk ersättning till sjukhusen för all extra produktion och avtal med privata vårdgivare. VGR har också startat Vårdgarantiservice och En väg in till barn- och ungdomspsykiatrin.

Hårt arbete för att korta köerna i vården

Sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar hårt med att korta vårdköerna som förlängts under pandemin. Sjukhusen får ersättning för all extra produktion de klarar av att göra för att korta köerna. Målet är att nå vårdgarantin till årsskiftet 2022/2023.

Vid slutet av mars hade 19 100 patienter väntat längre än vårdgarantins gräns på tre månader för ett första besök inom specialistvården. Så kallade förstabesök har historiskt sett varit möjliga att ta igen och prognosen är att vårdgarantin för förstabesök kommer att nås vid årsskiftet. När det gäller väntetider till operation och behandling har 10 900 patienter väntat längre än vårdgarantins gräns på tre månader. Dessa köer är svårare att arbeta i kapp och därför är det risk att det vid årsskiftet fortfarande kommer att stå cirka 4000 patienter i kö som väntat längre än tre månader. 

Vårdgarantiservice och köpt vård

Parallellt med sjukhusens arbeten med att korta köer fortsätter Västra Götalandsregionens satsning på köpt vård och avtal med privata vårdgivare i och utanför Västra Götaland. VGR har också startat enheten Vårdgarantiservice som ska hjälpa invånarna att få svar på frågor om vårdgaranti och i vissa fall få hjälp att komma vidare till en annan vårdgivare som har kortare väntetider.

Regionstyrelsens budget för särskild tillgänglighetssatsning 2022 uppgår till totalt 1 miljard kronor och kommer enligt prognos att fördelas enligt följande:

  • Vård vid egna sjukhus: 220 miljoner kronor  
  • Externt köpt vård hos privata vårdgivare och i andra regioner: 600 miljoner kronor
  • Övrigt: 50 miljoner kronor
  • Ännu inte planerade insatser: 130 miljoner kronor

En väg in till BUP

Tidigare i år beslutade regionstyrelsen om ett treårigt utvecklingsuppdrag med målet att öka tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa. Den 15 mars öppnades enheten ”En väg in” för nya kontakter och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin i VGR. ”En väg in” är ett regiongemensamt kontaktcenter som tar emot telefonsamtal, egenremisser och 1177-meddelanden från barn och ungdomar 0–17 år och/eller deras vårdnadshavare samt remisser och rådgivningssamtal från vårdgrannar och samverkanspartners. Barn och unga som redan har en kontakt med primärvården eller barn- och ungdomspsykiatrin ska precis som tidigare kontakta sin ordinarie mottagning.

 

Fortsatt fokus på att minska vårdskador

Västra Götalandsregionen behöver ha fortsatt fokus på arbetet med att minska vårdskador under 2022. Det framgår av Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsberättelse som regionstyrelsen fastställde.

Under 2021 har patientsäkerhetsarbetet fortsatt att präglas av pandemin och dess utmaningar. Målen i patientsäkerhetsplanen 2021 nåddes endast delvis och regionstyrelsen bedömer att det är angeläget att ha fortsatt fokus på de största vårdskadeområdena, bland annat vårdrelaterade infektioner, trycksår och läkemedelsrelaterade skador.

Andelen resistensdrivande antibiotika har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen har en koppling till pandemin. Olämpliga läkemedel till äldre fortsätter att minska men ligger högt i jämförelse med övriga landet. Antalet disponibla vårdplatser har fortsatt att minska men på grund av pandemin är det svårt att göra säkra jämförelser med tidigare år. Beläggningen av vårdplatser har varit över 90 procent under 2021, vilket är betydligt högre än föregående år på 87 procent och flera förvaltningar har periodvis en medelbeläggning över 100 procent vilket ger en ökad risk för vårdskador.

Omställningen av vården mot mera nära vård och digitalisering och införandet av ett nytt journalsystem innebär stora utmaningar. Vården av allt flera och sjukare patienter i deras hemmiljö innebär nya, idag okända, patientsäkerhetsrisker som måste tas om hand. Det innebär att det finns ett större behov av samverkan och samarbete inom VGR, med externa aktörer och med kommunerna. Det samarbete som utvecklats mellan VGR och kommunerna under pandemin kommer att underlätta i det fortsatta arbetet.

 

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

Alla beslut i korthet

Handlingar till sammanträdet

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99